ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صلاح الدین زاهدی، افشین زاهدی، احسان خشابی، (1396). تحلیل الگوی شکستگی های فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه، مجله پزشکی ارومیه، 28(1)، 23. magiran.com/p1676362
Salahaddin Zahedi, Afshin Zahedi, Ehsan Khashabi, (2017). the trend of maxillofacial fractures are studied and their corresponding etiologies are analyzed in patients refferd to Emam Khomeini hospital of urmia., Urmia Medical Journal, 28(1), 23. magiran.com/p1676362
صلاح الدین زاهدی، افشین زاهدی، احسان خشابی، تحلیل الگوی شکستگی های فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه. مجله پزشکی ارومیه، 1396؛ 28(1): 23. magiran.com/p1676362
Salahaddin Zahedi, Afshin Zahedi, Ehsan Khashabi, the trend of maxillofacial fractures are studied and their corresponding etiologies are analyzed in patients refferd to Emam Khomeini hospital of urmia., Urmia Medical Journal, 2017; 28(1): 23. magiran.com/p1676362
صلاح الدین زاهدی، افشین زاهدی، احسان خشابی، "تحلیل الگوی شکستگی های فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه"، مجله پزشکی ارومیه 28، شماره 1 (1396): 23. magiran.com/p1676362
Salahaddin Zahedi, Afshin Zahedi, Ehsan Khashabi, "the trend of maxillofacial fractures are studied and their corresponding etiologies are analyzed in patients refferd to Emam Khomeini hospital of urmia.", Urmia Medical Journal 28, no.1 (2017): 23. magiran.com/p1676362
صلاح الدین زاهدی، افشین زاهدی، احسان خشابی، (1396). 'تحلیل الگوی شکستگی های فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه'، مجله پزشکی ارومیه، 28(1)، صص.23. magiran.com/p1676362
Salahaddin Zahedi, Afshin Zahedi, Ehsan Khashabi, (2017). 'the trend of maxillofacial fractures are studied and their corresponding etiologies are analyzed in patients refferd to Emam Khomeini hospital of urmia.', Urmia Medical Journal, 28(1), pp.23. magiran.com/p1676362
صلاح الدین زاهدی؛ افشین زاهدی؛ احسان خشابی. "تحلیل الگوی شکستگی های فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه". مجله پزشکی ارومیه، 28 ،1 ، 1396، 23. magiran.com/p1676362
Salahaddin Zahedi; Afshin Zahedi; Ehsan Khashabi. "the trend of maxillofacial fractures are studied and their corresponding etiologies are analyzed in patients refferd to Emam Khomeini hospital of urmia.", Urmia Medical Journal, 28, 1, 2017, 23. magiran.com/p1676362
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال