ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میعاد عصفوری، محسن سروری، حسین کارسازی، منصور بیرامی، تورج هاشمی، (1396). بررسی نقش سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری (BAS / (BIS درنشانه های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی سوگیری شناختی، مجله پزشکی ارومیه، 28(1)، 1. magiran.com/p1676364
Meiad Osfori, Mohsen Soruri, Hossein Karsazi, Mansour Bayrami, Toraj Hashemi, (2017). Evaluate The Role of BAS / BIS in Social Anxiety Disorder is due to the Effects Mediated Cognitive Bias, Urmia Medical Journal, 28(1), 1. magiran.com/p1676364
میعاد عصفوری، محسن سروری، حسین کارسازی، منصور بیرامی، تورج هاشمی، بررسی نقش سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری (BAS / (BIS درنشانه های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی سوگیری شناختی. مجله پزشکی ارومیه، 1396؛ 28(1): 1. magiran.com/p1676364
Meiad Osfori, Mohsen Soruri, Hossein Karsazi, Mansour Bayrami, Toraj Hashemi, Evaluate The Role of BAS / BIS in Social Anxiety Disorder is due to the Effects Mediated Cognitive Bias, Urmia Medical Journal, 2017; 28(1): 1. magiran.com/p1676364
میعاد عصفوری، محسن سروری، حسین کارسازی، منصور بیرامی، تورج هاشمی، "بررسی نقش سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری (BAS / (BIS درنشانه های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی سوگیری شناختی"، مجله پزشکی ارومیه 28، شماره 1 (1396): 1. magiran.com/p1676364
Meiad Osfori, Mohsen Soruri, Hossein Karsazi, Mansour Bayrami, Toraj Hashemi, "Evaluate The Role of BAS / BIS in Social Anxiety Disorder is due to the Effects Mediated Cognitive Bias", Urmia Medical Journal 28, no.1 (2017): 1. magiran.com/p1676364
میعاد عصفوری، محسن سروری، حسین کارسازی، منصور بیرامی، تورج هاشمی، (1396). 'بررسی نقش سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری (BAS / (BIS درنشانه های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی سوگیری شناختی'، مجله پزشکی ارومیه، 28(1)، صص.1. magiran.com/p1676364
Meiad Osfori, Mohsen Soruri, Hossein Karsazi, Mansour Bayrami, Toraj Hashemi, (2017). 'Evaluate The Role of BAS / BIS in Social Anxiety Disorder is due to the Effects Mediated Cognitive Bias', Urmia Medical Journal, 28(1), pp.1. magiran.com/p1676364
میعاد عصفوری؛ محسن سروری؛ حسین کارسازی؛ منصور بیرامی؛ تورج هاشمی. "بررسی نقش سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری (BAS / (BIS درنشانه های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی سوگیری شناختی". مجله پزشکی ارومیه، 28 ،1 ، 1396، 1. magiran.com/p1676364
Meiad Osfori; Mohsen Soruri; Hossein Karsazi; Mansour Bayrami; Toraj Hashemi. "Evaluate The Role of BAS / BIS in Social Anxiety Disorder is due to the Effects Mediated Cognitive Bias", Urmia Medical Journal, 28, 1, 2017, 1. magiran.com/p1676364
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال