ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی یوسفی طزرجان، سعید رمضانی، محمد اصغری، احسان ناظمی، (1395). تدوین و اولویت بندی استراتژی با QSPM فازی - مورد مطالعه یک مرکز آموزش علمی کاربردی، فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 9(3)، 17-40. magiran.com/p1676731
Mostafa Yousofi Tarazjan, Saeed Ramazani, Mohammad Asghari, Ehsan Nazemi, (2016). Codifying and prioritizing the strategy with fuzzy QSPM- Case study: A Practical-Scientific Educational Center, , 9(3), 17-40. magiran.com/p1676731
مصطفی یوسفی طزرجان، سعید رمضانی، محمد اصغری، احسان ناظمی، تدوین و اولویت بندی استراتژی با QSPM فازی - مورد مطالعه یک مرکز آموزش علمی کاربردی. فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 1395؛ 9(3): 17-40. magiran.com/p1676731
Mostafa Yousofi Tarazjan, Saeed Ramazani, Mohammad Asghari, Ehsan Nazemi, Codifying and prioritizing the strategy with fuzzy QSPM- Case study: A Practical-Scientific Educational Center, , 2016; 9(3): 17-40. magiran.com/p1676731
مصطفی یوسفی طزرجان، سعید رمضانی، محمد اصغری، احسان ناظمی، "تدوین و اولویت بندی استراتژی با QSPM فازی - مورد مطالعه یک مرکز آموزش علمی کاربردی"، فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی 9، شماره 3 (1395): 17-40. magiran.com/p1676731
Mostafa Yousofi Tarazjan, Saeed Ramazani, Mohammad Asghari, Ehsan Nazemi, "Codifying and prioritizing the strategy with fuzzy QSPM- Case study: A Practical-Scientific Educational Center", 9, no.3 (2016): 17-40. magiran.com/p1676731
مصطفی یوسفی طزرجان، سعید رمضانی، محمد اصغری، احسان ناظمی، (1395). 'تدوین و اولویت بندی استراتژی با QSPM فازی - مورد مطالعه یک مرکز آموزش علمی کاربردی'، فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 9(3)، صص.17-40. magiran.com/p1676731
Mostafa Yousofi Tarazjan, Saeed Ramazani, Mohammad Asghari, Ehsan Nazemi, (2016). 'Codifying and prioritizing the strategy with fuzzy QSPM- Case study: A Practical-Scientific Educational Center', , 9(3), pp.17-40. magiran.com/p1676731
مصطفی یوسفی طزرجان؛ سعید رمضانی؛ محمد اصغری؛ احسان ناظمی. "تدوین و اولویت بندی استراتژی با QSPM فازی - مورد مطالعه یک مرکز آموزش علمی کاربردی". فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 9 ،3 ، 1395، 17-40. magiran.com/p1676731
Mostafa Yousofi Tarazjan; Saeed Ramazani; Mohammad Asghari; Ehsan Nazemi. "Codifying and prioritizing the strategy with fuzzy QSPM- Case study: A Practical-Scientific Educational Center", , 9, 3, 2016, 17-40. magiran.com/p1676731
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال