ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی خانیکی، حبیب راثی تهرانی، (1395). الگوهای مختلف ارائه پیام های سلامت سنجش نگرش مخاطبان درباره تاثیر الگوهای مختلف ارائه پیام های سلامت تلویزیون، فصلنامه علوم اجتماعی، 73، 33-61. magiran.com/p1677519
H. Khaniki, H. Tehrani, (2016). Various Types of Health Messages Framing The Measurement of TV Audiences Attitude Toward Health Messages Framing Effects, Journal of Social Sciences, 73, 33-61. magiran.com/p1677519
هادی خانیکی، حبیب راثی تهرانی، الگوهای مختلف ارائه پیام های سلامت سنجش نگرش مخاطبان درباره تاثیر الگوهای مختلف ارائه پیام های سلامت تلویزیون. فصلنامه علوم اجتماعی، 1395؛ 73: 33-61. magiran.com/p1677519
H. Khaniki, H. Tehrani, Various Types of Health Messages Framing The Measurement of TV Audiences Attitude Toward Health Messages Framing Effects, Journal of Social Sciences, 2016; 73: 33-61. magiran.com/p1677519
هادی خانیکی، حبیب راثی تهرانی، "الگوهای مختلف ارائه پیام های سلامت سنجش نگرش مخاطبان درباره تاثیر الگوهای مختلف ارائه پیام های سلامت تلویزیون"، فصلنامه علوم اجتماعی ،73 (1395): 33-61. magiran.com/p1677519
H. Khaniki, H. Tehrani, "Various Types of Health Messages Framing The Measurement of TV Audiences Attitude Toward Health Messages Framing Effects", Journal of Social Sciences no. 73 (2016): 33-61. magiran.com/p1677519
هادی خانیکی، حبیب راثی تهرانی، (1395). 'الگوهای مختلف ارائه پیام های سلامت سنجش نگرش مخاطبان درباره تاثیر الگوهای مختلف ارائه پیام های سلامت تلویزیون'، فصلنامه علوم اجتماعی، 73، صص.33-61. magiran.com/p1677519
H. Khaniki, H. Tehrani, (2016). 'Various Types of Health Messages Framing The Measurement of TV Audiences Attitude Toward Health Messages Framing Effects', Journal of Social Sciences, 73, pp.33-61. magiran.com/p1677519
هادی خانیکی؛ حبیب راثی تهرانی. "الگوهای مختلف ارائه پیام های سلامت سنجش نگرش مخاطبان درباره تاثیر الگوهای مختلف ارائه پیام های سلامت تلویزیون". فصلنامه علوم اجتماعی، 73 ، 1395، 33-61. magiran.com/p1677519
H. Khaniki; H. Tehrani. "Various Types of Health Messages Framing The Measurement of TV Audiences Attitude Toward Health Messages Framing Effects", Journal of Social Sciences, 73, 2016, 33-61. magiran.com/p1677519
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال