ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم صالحی، حجت الله امینی ، حسن محمد زاده، (1394). مقایسه تاثیر تمرینات نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت، نشریه عصب روانشناسی، 1(1)، 86-103. magiran.com/p1677521
Maryam Salehi, Hojatollah Amini , Hasan Mohammadzade, (2015). Comparing the effects of Neurofeedback and mental imagery practiceon on performance and learning in darts skill, Journal of Neuropsychology, 1(1), 86-103. magiran.com/p1677521
مریم صالحی، حجت الله امینی ، حسن محمد زاده، مقایسه تاثیر تمرینات نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت. نشریه عصب روانشناسی، 1394؛ 1(1): 86-103. magiran.com/p1677521
Maryam Salehi, Hojatollah Amini , Hasan Mohammadzade, Comparing the effects of Neurofeedback and mental imagery practiceon on performance and learning in darts skill, Journal of Neuropsychology, 2015; 1(1): 86-103. magiran.com/p1677521
مریم صالحی، حجت الله امینی ، حسن محمد زاده، "مقایسه تاثیر تمرینات نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت"، نشریه عصب روانشناسی 1، شماره 1 (1394): 86-103. magiran.com/p1677521
Maryam Salehi, Hojatollah Amini , Hasan Mohammadzade, "Comparing the effects of Neurofeedback and mental imagery practiceon on performance and learning in darts skill", Journal of Neuropsychology 1, no.1 (2015): 86-103. magiran.com/p1677521
مریم صالحی، حجت الله امینی ، حسن محمد زاده، (1394). 'مقایسه تاثیر تمرینات نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت'، نشریه عصب روانشناسی، 1(1)، صص.86-103. magiran.com/p1677521
Maryam Salehi, Hojatollah Amini , Hasan Mohammadzade, (2015). 'Comparing the effects of Neurofeedback and mental imagery practiceon on performance and learning in darts skill', Journal of Neuropsychology, 1(1), pp.86-103. magiran.com/p1677521
مریم صالحی؛ حجت الله امینی ؛ حسن محمد زاده. "مقایسه تاثیر تمرینات نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت". نشریه عصب روانشناسی، 1 ،1 ، 1394، 86-103. magiran.com/p1677521
Maryam Salehi; Hojatollah Amini ; Hasan Mohammadzade. "Comparing the effects of Neurofeedback and mental imagery practiceon on performance and learning in darts skill", Journal of Neuropsychology, 1, 1, 2015, 86-103. magiran.com/p1677521
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال