ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام اسبقی، سیاوش طالع پسند، علی محمد رضایی، (1394). مقایسه اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی در بیماران مبتلا به افسردگی، نشریه عصب روانشناسی، 1(1)، 75-85. magiran.com/p1677522
Elham Asbaghi , Siavash Talepasand, Ali Mohammad Rezayi, (2015). Assessment of Efficacy of transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) and Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Depression Symptom's Reduction, Journal of Neuropsychology, 1(1), 75-85. magiran.com/p1677522
الهام اسبقی، سیاوش طالع پسند، علی محمد رضایی، مقایسه اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی در بیماران مبتلا به افسردگی. نشریه عصب روانشناسی، 1394؛ 1(1): 75-85. magiran.com/p1677522
Elham Asbaghi , Siavash Talepasand, Ali Mohammad Rezayi, Assessment of Efficacy of transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) and Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Depression Symptom's Reduction, Journal of Neuropsychology, 2015; 1(1): 75-85. magiran.com/p1677522
الهام اسبقی، سیاوش طالع پسند، علی محمد رضایی، "مقایسه اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی در بیماران مبتلا به افسردگی"، نشریه عصب روانشناسی 1، شماره 1 (1394): 75-85. magiran.com/p1677522
Elham Asbaghi , Siavash Talepasand, Ali Mohammad Rezayi, "Assessment of Efficacy of transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) and Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Depression Symptom's Reduction", Journal of Neuropsychology 1, no.1 (2015): 75-85. magiran.com/p1677522
الهام اسبقی، سیاوش طالع پسند، علی محمد رضایی، (1394). 'مقایسه اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی در بیماران مبتلا به افسردگی'، نشریه عصب روانشناسی، 1(1)، صص.75-85. magiran.com/p1677522
Elham Asbaghi , Siavash Talepasand, Ali Mohammad Rezayi, (2015). 'Assessment of Efficacy of transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) and Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Depression Symptom's Reduction', Journal of Neuropsychology, 1(1), pp.75-85. magiran.com/p1677522
الهام اسبقی؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی. "مقایسه اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی در بیماران مبتلا به افسردگی". نشریه عصب روانشناسی، 1 ،1 ، 1394، 75-85. magiran.com/p1677522
Elham Asbaghi ; Siavash Talepasand; Ali Mohammad Rezayi. "Assessment of Efficacy of transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) and Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Depression Symptom's Reduction", Journal of Neuropsychology, 1, 1, 2015, 75-85. magiran.com/p1677522
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال