ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد اورکی، مهدیه رحمانیان، نپتون تهرانی، شیما حیدری، (1394). تاثیر آموزش نوروفیدبک بر بهبود حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی - نقص توجه، نشریه عصب روانشناسی، 1(1)، 41-51. magiran.com/p1677525
Mohammad Oraki, Mahdieh Rahmanian, Nepton Tehrani , Shima Heydari, (2015). Effective of neuoroFeedBack on improvement workingMemory in Children with attention deficit and hyperactivity disorder, Journal of Neuropsychology, 1(1), 41-51. magiran.com/p1677525
محمد اورکی، مهدیه رحمانیان، نپتون تهرانی، شیما حیدری، تاثیر آموزش نوروفیدبک بر بهبود حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی - نقص توجه. نشریه عصب روانشناسی، 1394؛ 1(1): 41-51. magiran.com/p1677525
Mohammad Oraki, Mahdieh Rahmanian, Nepton Tehrani , Shima Heydari, Effective of neuoroFeedBack on improvement workingMemory in Children with attention deficit and hyperactivity disorder, Journal of Neuropsychology, 2015; 1(1): 41-51. magiran.com/p1677525
محمد اورکی، مهدیه رحمانیان، نپتون تهرانی، شیما حیدری، "تاثیر آموزش نوروفیدبک بر بهبود حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی - نقص توجه"، نشریه عصب روانشناسی 1، شماره 1 (1394): 41-51. magiran.com/p1677525
Mohammad Oraki, Mahdieh Rahmanian, Nepton Tehrani , Shima Heydari, "Effective of neuoroFeedBack on improvement workingMemory in Children with attention deficit and hyperactivity disorder", Journal of Neuropsychology 1, no.1 (2015): 41-51. magiran.com/p1677525
محمد اورکی، مهدیه رحمانیان، نپتون تهرانی، شیما حیدری، (1394). 'تاثیر آموزش نوروفیدبک بر بهبود حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی - نقص توجه'، نشریه عصب روانشناسی، 1(1)، صص.41-51. magiran.com/p1677525
Mohammad Oraki, Mahdieh Rahmanian, Nepton Tehrani , Shima Heydari, (2015). 'Effective of neuoroFeedBack on improvement workingMemory in Children with attention deficit and hyperactivity disorder', Journal of Neuropsychology, 1(1), pp.41-51. magiran.com/p1677525
محمد اورکی؛ مهدیه رحمانیان؛ نپتون تهرانی؛ شیما حیدری. "تاثیر آموزش نوروفیدبک بر بهبود حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی - نقص توجه". نشریه عصب روانشناسی، 1 ،1 ، 1394، 41-51. magiran.com/p1677525
Mohammad Oraki; Mahdieh Rahmanian; Nepton Tehrani ; Shima Heydari. "Effective of neuoroFeedBack on improvement workingMemory in Children with attention deficit and hyperactivity disorder", Journal of Neuropsychology, 1, 1, 2015, 41-51. magiran.com/p1677525
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال