ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
توحید اکبروند، علیرضا پیرخائفی، (1394). اثربخشی الگوی توانبخشی عصب روان شناختی یکپارچه سازی حسی بر بهبود کارکردهای اجرایی مغزکودکان دارای اختلال بیش فعالی کمبود توجه، نشریه عصب روانشناسی، 1(1)، 26-40. magiran.com/p1677526
Tohid Akbarvand , Alireza Pirkhaefi, (2015). The Effectiveness of NouroPsychological Rehabilitation Pattern of Nerve Sensory Integration on Improving Executive Functions of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Journal of Neuropsychology, 1(1), 26-40. magiran.com/p1677526
توحید اکبروند، علیرضا پیرخائفی، اثربخشی الگوی توانبخشی عصب روان شناختی یکپارچه سازی حسی بر بهبود کارکردهای اجرایی مغزکودکان دارای اختلال بیش فعالی کمبود توجه. نشریه عصب روانشناسی، 1394؛ 1(1): 26-40. magiran.com/p1677526
Tohid Akbarvand , Alireza Pirkhaefi, The Effectiveness of NouroPsychological Rehabilitation Pattern of Nerve Sensory Integration on Improving Executive Functions of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Journal of Neuropsychology, 2015; 1(1): 26-40. magiran.com/p1677526
توحید اکبروند، علیرضا پیرخائفی، "اثربخشی الگوی توانبخشی عصب روان شناختی یکپارچه سازی حسی بر بهبود کارکردهای اجرایی مغزکودکان دارای اختلال بیش فعالی کمبود توجه"، نشریه عصب روانشناسی 1، شماره 1 (1394): 26-40. magiran.com/p1677526
Tohid Akbarvand , Alireza Pirkhaefi, "The Effectiveness of NouroPsychological Rehabilitation Pattern of Nerve Sensory Integration on Improving Executive Functions of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder", Journal of Neuropsychology 1, no.1 (2015): 26-40. magiran.com/p1677526
توحید اکبروند، علیرضا پیرخائفی، (1394). 'اثربخشی الگوی توانبخشی عصب روان شناختی یکپارچه سازی حسی بر بهبود کارکردهای اجرایی مغزکودکان دارای اختلال بیش فعالی کمبود توجه'، نشریه عصب روانشناسی، 1(1)، صص.26-40. magiran.com/p1677526
Tohid Akbarvand , Alireza Pirkhaefi, (2015). 'The Effectiveness of NouroPsychological Rehabilitation Pattern of Nerve Sensory Integration on Improving Executive Functions of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder', Journal of Neuropsychology, 1(1), pp.26-40. magiran.com/p1677526
توحید اکبروند؛ علیرضا پیرخائفی. "اثربخشی الگوی توانبخشی عصب روان شناختی یکپارچه سازی حسی بر بهبود کارکردهای اجرایی مغزکودکان دارای اختلال بیش فعالی کمبود توجه". نشریه عصب روانشناسی، 1 ،1 ، 1394، 26-40. magiran.com/p1677526
Tohid Akbarvand ; Alireza Pirkhaefi. "The Effectiveness of NouroPsychological Rehabilitation Pattern of Nerve Sensory Integration on Improving Executive Functions of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder", Journal of Neuropsychology, 1, 1, 2015, 26-40. magiran.com/p1677526
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال