ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حسن شعبان خمسه، محمدرضا ملکی، سیدجمال الدین طبیبی، شهرام توفیقی، (1395). کاربست مدل تحلیل ذینفعان اشمیر در طراحی الگوی اعتبار بخشی بیمارستان های ایران، مجله طب نظامی، 18(4)، 335-343. magiran.com/p1677690
Ali Hassan Shaban Khamseh, Mohammadreza Maleki , Seyed Jamaledin Tabibi, Shahram Tofighi, (2017). Application of Schemeer's Stakeholder Analysis to Design an Accreditation Model in Iranian Hospitals, Journal of Military Medicine, 18(4), 335-343. magiran.com/p1677690
علی حسن شعبان خمسه، محمدرضا ملکی، سیدجمال الدین طبیبی، شهرام توفیقی، کاربست مدل تحلیل ذینفعان اشمیر در طراحی الگوی اعتبار بخشی بیمارستان های ایران. مجله طب نظامی، 1395؛ 18(4): 335-343. magiran.com/p1677690
Ali Hassan Shaban Khamseh, Mohammadreza Maleki , Seyed Jamaledin Tabibi, Shahram Tofighi, Application of Schemeer's Stakeholder Analysis to Design an Accreditation Model in Iranian Hospitals, Journal of Military Medicine, 2017; 18(4): 335-343. magiran.com/p1677690
علی حسن شعبان خمسه، محمدرضا ملکی، سیدجمال الدین طبیبی، شهرام توفیقی، "کاربست مدل تحلیل ذینفعان اشمیر در طراحی الگوی اعتبار بخشی بیمارستان های ایران"، مجله طب نظامی 18، شماره 4 (1395): 335-343. magiran.com/p1677690
Ali Hassan Shaban Khamseh, Mohammadreza Maleki , Seyed Jamaledin Tabibi, Shahram Tofighi, "Application of Schemeer's Stakeholder Analysis to Design an Accreditation Model in Iranian Hospitals", Journal of Military Medicine 18, no.4 (2017): 335-343. magiran.com/p1677690
علی حسن شعبان خمسه، محمدرضا ملکی، سیدجمال الدین طبیبی، شهرام توفیقی، (1395). 'کاربست مدل تحلیل ذینفعان اشمیر در طراحی الگوی اعتبار بخشی بیمارستان های ایران'، مجله طب نظامی، 18(4)، صص.335-343. magiran.com/p1677690
Ali Hassan Shaban Khamseh, Mohammadreza Maleki , Seyed Jamaledin Tabibi, Shahram Tofighi, (2017). 'Application of Schemeer's Stakeholder Analysis to Design an Accreditation Model in Iranian Hospitals', Journal of Military Medicine, 18(4), pp.335-343. magiran.com/p1677690
علی حسن شعبان خمسه؛ محمدرضا ملکی؛ سیدجمال الدین طبیبی؛ شهرام توفیقی. "کاربست مدل تحلیل ذینفعان اشمیر در طراحی الگوی اعتبار بخشی بیمارستان های ایران". مجله طب نظامی، 18 ،4 ، 1395، 335-343. magiran.com/p1677690
Ali Hassan Shaban Khamseh; Mohammadreza Maleki ; Seyed Jamaledin Tabibi; Shahram Tofighi. "Application of Schemeer's Stakeholder Analysis to Design an Accreditation Model in Iranian Hospitals", Journal of Military Medicine, 18, 4, 2017, 335-343. magiran.com/p1677690
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال