ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه زارع زاده، خدیجه وظیفه شناس درمیان، محمد افشار، مریم ولوی، الهام سرکی، مهران حسینی، (1396). اثر عصاره الکلی گلبرگ زعفران(Crocus sativus) بر عملکرد کلیوی رت های دیابتی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27(147)، 11-24. magiran.com/p1677742
Masoumeh Zarezadeh, Khadijeh Vazifeshenas- Darmiyan, Mohammad Afshar, Maryam Valavi, Elham Serki, Mehran Hosseini, (2017). Effects of Extract of Crocus sativus Petal on Renal Function in Diabetic Rats, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27(147), 11-24. magiran.com/p1677742
معصومه زارع زاده، خدیجه وظیفه شناس درمیان، محمد افشار، مریم ولوی، الهام سرکی، مهران حسینی، اثر عصاره الکلی گلبرگ زعفران(Crocus sativus) بر عملکرد کلیوی رت های دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 27(147): 11-24. magiran.com/p1677742
Masoumeh Zarezadeh, Khadijeh Vazifeshenas- Darmiyan, Mohammad Afshar, Maryam Valavi, Elham Serki, Mehran Hosseini, Effects of Extract of Crocus sativus Petal on Renal Function in Diabetic Rats, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 27(147): 11-24. magiran.com/p1677742
معصومه زارع زاده، خدیجه وظیفه شناس درمیان، محمد افشار، مریم ولوی، الهام سرکی، مهران حسینی، "اثر عصاره الکلی گلبرگ زعفران(Crocus sativus) بر عملکرد کلیوی رت های دیابتی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 27، شماره 147 (1396): 11-24. magiran.com/p1677742
Masoumeh Zarezadeh, Khadijeh Vazifeshenas- Darmiyan, Mohammad Afshar, Maryam Valavi, Elham Serki, Mehran Hosseini, "Effects of Extract of Crocus sativus Petal on Renal Function in Diabetic Rats", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 27, no.147 (2017): 11-24. magiran.com/p1677742
معصومه زارع زاده، خدیجه وظیفه شناس درمیان، محمد افشار، مریم ولوی، الهام سرکی، مهران حسینی، (1396). 'اثر عصاره الکلی گلبرگ زعفران(Crocus sativus) بر عملکرد کلیوی رت های دیابتی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27(147)، صص.11-24. magiran.com/p1677742
Masoumeh Zarezadeh, Khadijeh Vazifeshenas- Darmiyan, Mohammad Afshar, Maryam Valavi, Elham Serki, Mehran Hosseini, (2017). 'Effects of Extract of Crocus sativus Petal on Renal Function in Diabetic Rats', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27(147), pp.11-24. magiran.com/p1677742
معصومه زارع زاده؛ خدیجه وظیفه شناس درمیان؛ محمد افشار؛ مریم ولوی؛ الهام سرکی؛ مهران حسینی. "اثر عصاره الکلی گلبرگ زعفران(Crocus sativus) بر عملکرد کلیوی رت های دیابتی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27 ،147 ، 1396، 11-24. magiran.com/p1677742
Masoumeh Zarezadeh; Khadijeh Vazifeshenas- Darmiyan; Mohammad Afshar; Maryam Valavi; Elham Serki; Mehran Hosseini. "Effects of Extract of Crocus sativus Petal on Renal Function in Diabetic Rats", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27, 147, 2017, 11-24. magiran.com/p1677742
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال