ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی دانش، امین رمضانی، جواد زاهدی مقدم، (1394). پیش آگاهی بهبود یافته مبتنی بر فیلتر ذره برای سیستم های هایبرید، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 15(2)، 21-29. magiran.com/p1677946
Mojtaba Danes, Amin Ramezani , Javad Zahedi Moghaddam, (2015). Enhanced Prognosis of Hybrid Systems with Unknown Mode Changes, The Modares Journal of Electrical Engineering, 15(2), 21-29. magiran.com/p1677946
مجتبی دانش، امین رمضانی، جواد زاهدی مقدم، پیش آگاهی بهبود یافته مبتنی بر فیلتر ذره برای سیستم های هایبرید. فصلنامه مهندسی برق مدرس، 1394؛ 15(2): 21-29. magiran.com/p1677946
Mojtaba Danes, Amin Ramezani , Javad Zahedi Moghaddam, Enhanced Prognosis of Hybrid Systems with Unknown Mode Changes, The Modares Journal of Electrical Engineering, 2015; 15(2): 21-29. magiran.com/p1677946
مجتبی دانش، امین رمضانی، جواد زاهدی مقدم، "پیش آگاهی بهبود یافته مبتنی بر فیلتر ذره برای سیستم های هایبرید"، فصلنامه مهندسی برق مدرس 15، شماره 2 (1394): 21-29. magiran.com/p1677946
Mojtaba Danes, Amin Ramezani , Javad Zahedi Moghaddam, "Enhanced Prognosis of Hybrid Systems with Unknown Mode Changes", The Modares Journal of Electrical Engineering 15, no.2 (2015): 21-29. magiran.com/p1677946
مجتبی دانش، امین رمضانی، جواد زاهدی مقدم، (1394). 'پیش آگاهی بهبود یافته مبتنی بر فیلتر ذره برای سیستم های هایبرید'، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 15(2)، صص.21-29. magiran.com/p1677946
Mojtaba Danes, Amin Ramezani , Javad Zahedi Moghaddam, (2015). 'Enhanced Prognosis of Hybrid Systems with Unknown Mode Changes', The Modares Journal of Electrical Engineering, 15(2), pp.21-29. magiran.com/p1677946
مجتبی دانش؛ امین رمضانی؛ جواد زاهدی مقدم. "پیش آگاهی بهبود یافته مبتنی بر فیلتر ذره برای سیستم های هایبرید". فصلنامه مهندسی برق مدرس، 15 ،2 ، 1394، 21-29. magiran.com/p1677946
Mojtaba Danes; Amin Ramezani ; Javad Zahedi Moghaddam. "Enhanced Prognosis of Hybrid Systems with Unknown Mode Changes", The Modares Journal of Electrical Engineering, 15, 2, 2015, 21-29. magiran.com/p1677946
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال