ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیل خسرو گرجی، سپهر سوری، مهدی پورقلی ، (1394). کاهش تلفات کوره های القایی توان بالا با استفاده از فیدبک حالت آنالوگ، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 15(2)، 14-20. magiran.com/p1677947
Soheil Khosrogorji, Sepehr Soori, Mahdi Pourgholi , (2015). Minimization of the switching losses in high power induction furnaces using an analog state feedback controller, The Modares Journal of Electrical Engineering, 15(2), 14-20. magiran.com/p1677947
سهیل خسرو گرجی، سپهر سوری، مهدی پورقلی ، کاهش تلفات کوره های القایی توان بالا با استفاده از فیدبک حالت آنالوگ. فصلنامه مهندسی برق مدرس، 1394؛ 15(2): 14-20. magiran.com/p1677947
Soheil Khosrogorji, Sepehr Soori, Mahdi Pourgholi , Minimization of the switching losses in high power induction furnaces using an analog state feedback controller, The Modares Journal of Electrical Engineering, 2015; 15(2): 14-20. magiran.com/p1677947
سهیل خسرو گرجی، سپهر سوری، مهدی پورقلی ، "کاهش تلفات کوره های القایی توان بالا با استفاده از فیدبک حالت آنالوگ"، فصلنامه مهندسی برق مدرس 15، شماره 2 (1394): 14-20. magiran.com/p1677947
Soheil Khosrogorji, Sepehr Soori, Mahdi Pourgholi , "Minimization of the switching losses in high power induction furnaces using an analog state feedback controller", The Modares Journal of Electrical Engineering 15, no.2 (2015): 14-20. magiran.com/p1677947
سهیل خسرو گرجی، سپهر سوری، مهدی پورقلی ، (1394). 'کاهش تلفات کوره های القایی توان بالا با استفاده از فیدبک حالت آنالوگ'، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 15(2)، صص.14-20. magiran.com/p1677947
Soheil Khosrogorji, Sepehr Soori, Mahdi Pourgholi , (2015). 'Minimization of the switching losses in high power induction furnaces using an analog state feedback controller', The Modares Journal of Electrical Engineering, 15(2), pp.14-20. magiran.com/p1677947
سهیل خسرو گرجی؛ سپهر سوری؛ مهدی پورقلی . "کاهش تلفات کوره های القایی توان بالا با استفاده از فیدبک حالت آنالوگ". فصلنامه مهندسی برق مدرس، 15 ،2 ، 1394، 14-20. magiran.com/p1677947
Soheil Khosrogorji; Sepehr Soori; Mahdi Pourgholi . "Minimization of the switching losses in high power induction furnaces using an analog state feedback controller", The Modares Journal of Electrical Engineering, 15, 2, 2015, 14-20. magiran.com/p1677947
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال