ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه مرادی، محمدرضا جاهد مطلق، مجتبی برخورداری یزدی، (1394). پایدارسازی زمان محدود مقاوم برای سیستم های تاخیردار سوئیچ شونده نامعین با زمان اقامت متوسط، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 15(2)، 1-8. magiran.com/p1677949
Elahe Moradi, Mohammad Reza Jahed Motlagh , Mojtaba Barkhordari Yazdi, (2015). Robust finite time stabilization for uncertain switched delay systems with average dwell time, The Modares Journal of Electrical Engineering, 15(2), 1-8. magiran.com/p1677949
الهه مرادی، محمدرضا جاهد مطلق، مجتبی برخورداری یزدی، پایدارسازی زمان محدود مقاوم برای سیستم های تاخیردار سوئیچ شونده نامعین با زمان اقامت متوسط. فصلنامه مهندسی برق مدرس، 1394؛ 15(2): 1-8. magiran.com/p1677949
Elahe Moradi, Mohammad Reza Jahed Motlagh , Mojtaba Barkhordari Yazdi, Robust finite time stabilization for uncertain switched delay systems with average dwell time, The Modares Journal of Electrical Engineering, 2015; 15(2): 1-8. magiran.com/p1677949
الهه مرادی، محمدرضا جاهد مطلق، مجتبی برخورداری یزدی، "پایدارسازی زمان محدود مقاوم برای سیستم های تاخیردار سوئیچ شونده نامعین با زمان اقامت متوسط"، فصلنامه مهندسی برق مدرس 15، شماره 2 (1394): 1-8. magiran.com/p1677949
Elahe Moradi, Mohammad Reza Jahed Motlagh , Mojtaba Barkhordari Yazdi, "Robust finite time stabilization for uncertain switched delay systems with average dwell time", The Modares Journal of Electrical Engineering 15, no.2 (2015): 1-8. magiran.com/p1677949
الهه مرادی، محمدرضا جاهد مطلق، مجتبی برخورداری یزدی، (1394). 'پایدارسازی زمان محدود مقاوم برای سیستم های تاخیردار سوئیچ شونده نامعین با زمان اقامت متوسط'، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 15(2)، صص.1-8. magiran.com/p1677949
Elahe Moradi, Mohammad Reza Jahed Motlagh , Mojtaba Barkhordari Yazdi, (2015). 'Robust finite time stabilization for uncertain switched delay systems with average dwell time', The Modares Journal of Electrical Engineering, 15(2), pp.1-8. magiran.com/p1677949
الهه مرادی؛ محمدرضا جاهد مطلق؛ مجتبی برخورداری یزدی. "پایدارسازی زمان محدود مقاوم برای سیستم های تاخیردار سوئیچ شونده نامعین با زمان اقامت متوسط". فصلنامه مهندسی برق مدرس، 15 ،2 ، 1394، 1-8. magiran.com/p1677949
Elahe Moradi; Mohammad Reza Jahed Motlagh ; Mojtaba Barkhordari Yazdi. "Robust finite time stabilization for uncertain switched delay systems with average dwell time", The Modares Journal of Electrical Engineering, 15, 2, 2015, 1-8. magiran.com/p1677949
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال