ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سپیده مسعود سینکی، میرعلی سیدنقوی، (1395). عارضه یابی سازمانی براساس مدل ویس بورد: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله پیاورد سلامت، 10(6)، 461-469. magiran.com/p1677973
Sepideh Masoud Sinaki , Mir Ali Seyed Naghavi, (2017). Organizational Diagnosis by Weisbord's Model: Case Study of Tehran University of Medical Sciences, Payavard Salamat, 10(6), 461-469. magiran.com/p1677973
سپیده مسعود سینکی، میرعلی سیدنقوی، عارضه یابی سازمانی براساس مدل ویس بورد: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله پیاورد سلامت، 1395؛ 10(6): 461-469. magiran.com/p1677973
Sepideh Masoud Sinaki , Mir Ali Seyed Naghavi, Organizational Diagnosis by Weisbord's Model: Case Study of Tehran University of Medical Sciences, Payavard Salamat, 2017; 10(6): 461-469. magiran.com/p1677973
سپیده مسعود سینکی، میرعلی سیدنقوی، "عارضه یابی سازمانی براساس مدل ویس بورد: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی تهران"، مجله پیاورد سلامت 10، شماره 6 (1395): 461-469. magiran.com/p1677973
Sepideh Masoud Sinaki , Mir Ali Seyed Naghavi, "Organizational Diagnosis by Weisbord's Model: Case Study of Tehran University of Medical Sciences", Payavard Salamat 10, no.6 (2017): 461-469. magiran.com/p1677973
سپیده مسعود سینکی، میرعلی سیدنقوی، (1395). 'عارضه یابی سازمانی براساس مدل ویس بورد: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی تهران'، مجله پیاورد سلامت، 10(6)، صص.461-469. magiran.com/p1677973
Sepideh Masoud Sinaki , Mir Ali Seyed Naghavi, (2017). 'Organizational Diagnosis by Weisbord's Model: Case Study of Tehran University of Medical Sciences', Payavard Salamat, 10(6), pp.461-469. magiran.com/p1677973
سپیده مسعود سینکی؛ میرعلی سیدنقوی. "عارضه یابی سازمانی براساس مدل ویس بورد: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی تهران". مجله پیاورد سلامت، 10 ،6 ، 1395، 461-469. magiran.com/p1677973
Sepideh Masoud Sinaki ; Mir Ali Seyed Naghavi. "Organizational Diagnosis by Weisbord's Model: Case Study of Tehran University of Medical Sciences", Payavard Salamat, 10, 6, 2017, 461-469. magiran.com/p1677973
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال