به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
، (1395). کاربست مدیریت اطلاعات شخصی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تدوین پایان نامه ها بر اساس مدل قلمرو مدیریت اطلاعات شخصی، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 51(3)، 129-164. magiran.com/p1678085
, (2016). Applying personal information management by graduate students in developing thesis based on personal information management domain model Case Study: Chamran university students, Faculty of Education and Psychology, Journal of Academic Librarianship and Information Research, 51(3), 129-164. magiran.com/p1678085
، کاربست مدیریت اطلاعات شخصی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تدوین پایان نامه ها بر اساس مدل قلمرو مدیریت اطلاعات شخصی. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 1395؛ 51(3): 129-164. magiran.com/p1678085
, Applying personal information management by graduate students in developing thesis based on personal information management domain model Case Study: Chamran university students, Faculty of Education and Psychology, Journal of Academic Librarianship and Information Research, 2016; 51(3): 129-164. magiran.com/p1678085
، "کاربست مدیریت اطلاعات شخصی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تدوین پایان نامه ها بر اساس مدل قلمرو مدیریت اطلاعات شخصی"، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 51، شماره 3 (1395): 129-164. magiran.com/p1678085
, "Applying personal information management by graduate students in developing thesis based on personal information management domain model Case Study: Chamran university students, Faculty of Education and Psychology", Journal of Academic Librarianship and Information Research 51, no.3 (2016): 129-164. magiran.com/p1678085
، (1395). 'کاربست مدیریت اطلاعات شخصی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تدوین پایان نامه ها بر اساس مدل قلمرو مدیریت اطلاعات شخصی'، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 51(3)، صص.129-164. magiran.com/p1678085
, (2016). 'Applying personal information management by graduate students in developing thesis based on personal information management domain model Case Study: Chamran university students, Faculty of Education and Psychology', Journal of Academic Librarianship and Information Research, 51(3), pp.129-164. magiran.com/p1678085
. "کاربست مدیریت اطلاعات شخصی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تدوین پایان نامه ها بر اساس مدل قلمرو مدیریت اطلاعات شخصی". فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 51 ،3 ، 1395، 129-164. magiran.com/p1678085
. "Applying personal information management by graduate students in developing thesis based on personal information management domain model Case Study: Chamran university students, Faculty of Education and Psychology", Journal of Academic Librarianship and Information Research, 51, 3, 2016, 129-164. magiran.com/p1678085
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال