به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره صادقی، سیدجواد قاضی میرسعید، فاطمه شیخ شعاعی، (1395). بررسی توان تکنیکی فناوری های NFC و RFID در بهبود ارائه خدمات کتابخانه های دانشگاهی و مقایسه آن دو بر اساس الگوی Beredy، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 51(3)، 63-81. magiran.com/p1678086
Tahereh Sadeghi, Seyed Javad Ghazi Mirsaeed, Fatemeh Sheikhshoaei, (2016). Survey technical capability of the NFC and RFID technologies in improving services of academic libraries and compare these based on Beredy pattern, Journal of Academic Librarianship and Information Research, 51(3), 63-81. magiran.com/p1678086
طاهره صادقی، سیدجواد قاضی میرسعید، فاطمه شیخ شعاعی، بررسی توان تکنیکی فناوری های NFC و RFID در بهبود ارائه خدمات کتابخانه های دانشگاهی و مقایسه آن دو بر اساس الگوی Beredy. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 1395؛ 51(3): 63-81. magiran.com/p1678086
Tahereh Sadeghi, Seyed Javad Ghazi Mirsaeed, Fatemeh Sheikhshoaei, Survey technical capability of the NFC and RFID technologies in improving services of academic libraries and compare these based on Beredy pattern, Journal of Academic Librarianship and Information Research, 2016; 51(3): 63-81. magiran.com/p1678086
طاهره صادقی، سیدجواد قاضی میرسعید، فاطمه شیخ شعاعی، "بررسی توان تکنیکی فناوری های NFC و RFID در بهبود ارائه خدمات کتابخانه های دانشگاهی و مقایسه آن دو بر اساس الگوی Beredy"، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 51، شماره 3 (1395): 63-81. magiran.com/p1678086
Tahereh Sadeghi, Seyed Javad Ghazi Mirsaeed, Fatemeh Sheikhshoaei, "Survey technical capability of the NFC and RFID technologies in improving services of academic libraries and compare these based on Beredy pattern", Journal of Academic Librarianship and Information Research 51, no.3 (2016): 63-81. magiran.com/p1678086
طاهره صادقی، سیدجواد قاضی میرسعید، فاطمه شیخ شعاعی، (1395). 'بررسی توان تکنیکی فناوری های NFC و RFID در بهبود ارائه خدمات کتابخانه های دانشگاهی و مقایسه آن دو بر اساس الگوی Beredy'، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 51(3)، صص.63-81. magiran.com/p1678086
Tahereh Sadeghi, Seyed Javad Ghazi Mirsaeed, Fatemeh Sheikhshoaei, (2016). 'Survey technical capability of the NFC and RFID technologies in improving services of academic libraries and compare these based on Beredy pattern', Journal of Academic Librarianship and Information Research, 51(3), pp.63-81. magiran.com/p1678086
طاهره صادقی؛ سیدجواد قاضی میرسعید؛ فاطمه شیخ شعاعی. "بررسی توان تکنیکی فناوری های NFC و RFID در بهبود ارائه خدمات کتابخانه های دانشگاهی و مقایسه آن دو بر اساس الگوی Beredy". فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 51 ،3 ، 1395، 63-81. magiran.com/p1678086
Tahereh Sadeghi; Seyed Javad Ghazi Mirsaeed; Fatemeh Sheikhshoaei. "Survey technical capability of the NFC and RFID technologies in improving services of academic libraries and compare these based on Beredy pattern", Journal of Academic Librarianship and Information Research, 51, 3, 2016, 63-81. magiran.com/p1678086
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال