ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی یوسفی نژاد عطاری، سید حمیدرضا پسندیده، افسانه آقایی ، سید تقی اخوان نیاکی، (1396). محاسبه تعداد و مکان بهینه مراکز مختلف جمع آوری خون در استان آذربایجان شرقی بر اساس مدلسازی ریاضی، فصلنامه خون، 14(1)، 23-33. magiran.com/p1678585
M. Yousefi Nejad, Dr. S.H.R. Yousefi Nejad Attari, Dr. A. Aghaie, Dr. S.T. Akhavan Niaki, (2017). Determination of the optimal number and locationof different types of blood collection centers in EastAzerbaijan province based on mathematical modeling, Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 14(1), 23-33. magiran.com/p1678585
مهدی یوسفی نژاد عطاری، سید حمیدرضا پسندیده، افسانه آقایی ، سید تقی اخوان نیاکی، محاسبه تعداد و مکان بهینه مراکز مختلف جمع آوری خون در استان آذربایجان شرقی بر اساس مدلسازی ریاضی. فصلنامه خون، 1396؛ 14(1): 23-33. magiran.com/p1678585
M. Yousefi Nejad, Dr. S.H.R. Yousefi Nejad Attari, Dr. A. Aghaie, Dr. S.T. Akhavan Niaki, Determination of the optimal number and locationof different types of blood collection centers in EastAzerbaijan province based on mathematical modeling, Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 2017; 14(1): 23-33. magiran.com/p1678585
مهدی یوسفی نژاد عطاری، سید حمیدرضا پسندیده، افسانه آقایی ، سید تقی اخوان نیاکی، "محاسبه تعداد و مکان بهینه مراکز مختلف جمع آوری خون در استان آذربایجان شرقی بر اساس مدلسازی ریاضی"، فصلنامه خون 14، شماره 1 (1396): 23-33. magiran.com/p1678585
M. Yousefi Nejad, Dr. S.H.R. Yousefi Nejad Attari, Dr. A. Aghaie, Dr. S.T. Akhavan Niaki, "Determination of the optimal number and locationof different types of blood collection centers in EastAzerbaijan province based on mathematical modeling", Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization 14, no.1 (2017): 23-33. magiran.com/p1678585
مهدی یوسفی نژاد عطاری، سید حمیدرضا پسندیده، افسانه آقایی ، سید تقی اخوان نیاکی، (1396). 'محاسبه تعداد و مکان بهینه مراکز مختلف جمع آوری خون در استان آذربایجان شرقی بر اساس مدلسازی ریاضی'، فصلنامه خون، 14(1)، صص.23-33. magiran.com/p1678585
M. Yousefi Nejad, Dr. S.H.R. Yousefi Nejad Attari, Dr. A. Aghaie, Dr. S.T. Akhavan Niaki, (2017). 'Determination of the optimal number and locationof different types of blood collection centers in EastAzerbaijan province based on mathematical modeling', Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 14(1), pp.23-33. magiran.com/p1678585
مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ سید حمیدرضا پسندیده؛ افسانه آقایی ؛ سید تقی اخوان نیاکی. "محاسبه تعداد و مکان بهینه مراکز مختلف جمع آوری خون در استان آذربایجان شرقی بر اساس مدلسازی ریاضی". فصلنامه خون، 14 ،1 ، 1396، 23-33. magiran.com/p1678585
M. Yousefi Nejad; Dr. S.H.R. Yousefi Nejad Attari; Dr. A. Aghaie; Dr. S.T. Akhavan Niaki. "Determination of the optimal number and locationof different types of blood collection centers in EastAzerbaijan province based on mathematical modeling", Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 14, 1, 2017, 23-33. magiran.com/p1678585
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال