ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عابدین درویش پور، مهرداد امیری، (1396). اثبات معاد و کیفیت آن: بررسی تطبیقی دیدگاه نصیرالدین طوسی و مولوی، پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 3(6)، 133. magiran.com/p1678680
Abedin Darvishpoor, Mehrdad Amiri, (2017). Resurrection and its Quality: a Comparative Study of Nasir al-Din al-Tusi and Rumi, Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami, 3(6), 133. magiran.com/p1678680
عابدین درویش پور، مهرداد امیری، اثبات معاد و کیفیت آن: بررسی تطبیقی دیدگاه نصیرالدین طوسی و مولوی. پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 1396؛ 3(6): 133. magiran.com/p1678680
Abedin Darvishpoor, Mehrdad Amiri, Resurrection and its Quality: a Comparative Study of Nasir al-Din al-Tusi and Rumi, Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami, 2017; 3(6): 133. magiran.com/p1678680
عابدین درویش پور، مهرداد امیری، "اثبات معاد و کیفیت آن: بررسی تطبیقی دیدگاه نصیرالدین طوسی و مولوی"، پژوهشنامه مذاهب اسلامی 3، شماره 6 (1396): 133. magiran.com/p1678680
Abedin Darvishpoor, Mehrdad Amiri, "Resurrection and its Quality: a Comparative Study of Nasir al-Din al-Tusi and Rumi", Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami 3, no.6 (2017): 133. magiran.com/p1678680
عابدین درویش پور، مهرداد امیری، (1396). 'اثبات معاد و کیفیت آن: بررسی تطبیقی دیدگاه نصیرالدین طوسی و مولوی'، پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 3(6)، صص.133. magiran.com/p1678680
Abedin Darvishpoor, Mehrdad Amiri, (2017). 'Resurrection and its Quality: a Comparative Study of Nasir al-Din al-Tusi and Rumi', Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami, 3(6), pp.133. magiran.com/p1678680
عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری. "اثبات معاد و کیفیت آن: بررسی تطبیقی دیدگاه نصیرالدین طوسی و مولوی". پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 3 ،6 ، 1396، 133. magiran.com/p1678680
Abedin Darvishpoor; Mehrdad Amiri. "Resurrection and its Quality: a Comparative Study of Nasir al-Din al-Tusi and Rumi", Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami, 3, 6, 2017, 133. magiran.com/p1678680
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال