ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد علی چلونگر، آرمان فروهی، هادی بیاتی، (1396). بررسی تحلیلی واکنش های شیعیان امامیه در برابر اسماعیلیان نزاری در دوره سلجوقیان، پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 3(6)، 31. magiran.com/p1678685
Mohammad Ali Chelongar, Arman Forouhi, Hadi Bayati, (2017). An investigation into Shiite Reactions against the Nizari in the period of Seljuq Dynasty, Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami, 3(6), 31. magiran.com/p1678685
محمد علی چلونگر، آرمان فروهی، هادی بیاتی، بررسی تحلیلی واکنش های شیعیان امامیه در برابر اسماعیلیان نزاری در دوره سلجوقیان. پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 1396؛ 3(6): 31. magiran.com/p1678685
Mohammad Ali Chelongar, Arman Forouhi, Hadi Bayati, An investigation into Shiite Reactions against the Nizari in the period of Seljuq Dynasty, Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami, 2017; 3(6): 31. magiran.com/p1678685
محمد علی چلونگر، آرمان فروهی، هادی بیاتی، "بررسی تحلیلی واکنش های شیعیان امامیه در برابر اسماعیلیان نزاری در دوره سلجوقیان"، پژوهشنامه مذاهب اسلامی 3، شماره 6 (1396): 31. magiran.com/p1678685
Mohammad Ali Chelongar, Arman Forouhi, Hadi Bayati, "An investigation into Shiite Reactions against the Nizari in the period of Seljuq Dynasty", Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami 3, no.6 (2017): 31. magiran.com/p1678685
محمد علی چلونگر، آرمان فروهی، هادی بیاتی، (1396). 'بررسی تحلیلی واکنش های شیعیان امامیه در برابر اسماعیلیان نزاری در دوره سلجوقیان'، پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 3(6)، صص.31. magiran.com/p1678685
Mohammad Ali Chelongar, Arman Forouhi, Hadi Bayati, (2017). 'An investigation into Shiite Reactions against the Nizari in the period of Seljuq Dynasty', Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami, 3(6), pp.31. magiran.com/p1678685
محمد علی چلونگر؛ آرمان فروهی؛ هادی بیاتی. "بررسی تحلیلی واکنش های شیعیان امامیه در برابر اسماعیلیان نزاری در دوره سلجوقیان". پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 3 ،6 ، 1396، 31. magiran.com/p1678685
Mohammad Ali Chelongar; Arman Forouhi; Hadi Bayati. "An investigation into Shiite Reactions against the Nizari in the period of Seljuq Dynasty", Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami, 3, 6, 2017, 31. magiran.com/p1678685
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال