ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Hossein Aslani, Amirmohammad Navali, Taghi Baghdadi, Reza Abdy, (2017). The Outcome of Closed Reduction and Total Lateral Entry Crossed Pin Fixation of Unstable Type III Pediatric Supracondylar Humerus Fractures, Journal of Orthopedic and Spine Trauma, 2(3), 4. magiran.com/p1678707
Hossein Aslani, Amirmohammad Navali, Taghi Baghdadi, Reza Abdy, The Outcome of Closed Reduction and Total Lateral Entry Crossed Pin Fixation of Unstable Type III Pediatric Supracondylar Humerus Fractures, Journal of Orthopedic and Spine Trauma, 2017; 2(3): 4. magiran.com/p1678707
Hossein Aslani, Amirmohammad Navali, Taghi Baghdadi, Reza Abdy, "The Outcome of Closed Reduction and Total Lateral Entry Crossed Pin Fixation of Unstable Type III Pediatric Supracondylar Humerus Fractures", Journal of Orthopedic and Spine Trauma 2, no.3 (2017): 4. magiran.com/p1678707
Hossein Aslani, Amirmohammad Navali, Taghi Baghdadi, Reza Abdy, (2017). 'The Outcome of Closed Reduction and Total Lateral Entry Crossed Pin Fixation of Unstable Type III Pediatric Supracondylar Humerus Fractures', Journal of Orthopedic and Spine Trauma, 2(3), pp.4. magiran.com/p1678707
Hossein Aslani; Amirmohammad Navali; Taghi Baghdadi; Reza Abdy. "The Outcome of Closed Reduction and Total Lateral Entry Crossed Pin Fixation of Unstable Type III Pediatric Supracondylar Humerus Fractures", Journal of Orthopedic and Spine Trauma, 2, 3, 2017, 4. magiran.com/p1678707
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال