ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
انیس الدوله نانکلی، مریم همتی، ذکریا مهدوی، (1396). بررسی فاکتورهای مرتبط با مرده زایی در زنان باردار بستری در بخش زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) کرمانشاه در سال های 93-1390، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(1)، 1-9. magiran.com/p1678909
Anisodowleh Nankali, Maryam Hematti, Zakaria Mahdavi, (2017). Study of the factors associated with stillbirth in pregnant women admitted in Imam Reza Teaching Hospital in Kermanshah (2011-2014), Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(1), 1-9. magiran.com/p1678909
انیس الدوله نانکلی، مریم همتی، ذکریا مهدوی، بررسی فاکتورهای مرتبط با مرده زایی در زنان باردار بستری در بخش زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) کرمانشاه در سال های 93-1390. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1396؛ 20(1): 1-9. magiran.com/p1678909
Anisodowleh Nankali, Maryam Hematti, Zakaria Mahdavi, Study of the factors associated with stillbirth in pregnant women admitted in Imam Reza Teaching Hospital in Kermanshah (2011-2014), Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2017; 20(1): 1-9. magiran.com/p1678909
انیس الدوله نانکلی، مریم همتی، ذکریا مهدوی، "بررسی فاکتورهای مرتبط با مرده زایی در زنان باردار بستری در بخش زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) کرمانشاه در سال های 93-1390"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 20، شماره 1 (1396): 1-9. magiran.com/p1678909
Anisodowleh Nankali, Maryam Hematti, Zakaria Mahdavi, "Study of the factors associated with stillbirth in pregnant women admitted in Imam Reza Teaching Hospital in Kermanshah (2011-2014)", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 20, no.1 (2017): 1-9. magiran.com/p1678909
انیس الدوله نانکلی، مریم همتی، ذکریا مهدوی، (1396). 'بررسی فاکتورهای مرتبط با مرده زایی در زنان باردار بستری در بخش زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) کرمانشاه در سال های 93-1390'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(1)، صص.1-9. magiran.com/p1678909
Anisodowleh Nankali, Maryam Hematti, Zakaria Mahdavi, (2017). 'Study of the factors associated with stillbirth in pregnant women admitted in Imam Reza Teaching Hospital in Kermanshah (2011-2014)', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(1), pp.1-9. magiran.com/p1678909
انیس الدوله نانکلی؛ مریم همتی؛ ذکریا مهدوی. "بررسی فاکتورهای مرتبط با مرده زایی در زنان باردار بستری در بخش زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) کرمانشاه در سال های 93-1390". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20 ،1 ، 1396، 1-9. magiran.com/p1678909
Anisodowleh Nankali; Maryam Hematti; Zakaria Mahdavi. "Study of the factors associated with stillbirth in pregnant women admitted in Imam Reza Teaching Hospital in Kermanshah (2011-2014)", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20, 1, 2017, 1-9. magiran.com/p1678909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال