ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه رمضانی، محبوبه احمدی، حمید ثقفی، محمود علیپور، (1396). بررسی ارتباط میزان پروتئین پلاسمایی A مرتبط با بارداری (PAPP-A) با دیابت بارداری، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(1)، 61-69. magiran.com/p1678911
Somayeh Ramezani, Mahboubeh Ahmadi, Hamid Saqhafi, Mahmood Alipoor, (2017). Association of Pregnancy-Associated Plasma Protein A (PAPP-A) and Gestational Diabetes, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(1), 61-69. magiran.com/p1678911
سمیه رمضانی، محبوبه احمدی، حمید ثقفی، محمود علیپور، بررسی ارتباط میزان پروتئین پلاسمایی A مرتبط با بارداری (PAPP-A) با دیابت بارداری. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1396؛ 20(1): 61-69. magiran.com/p1678911
Somayeh Ramezani, Mahboubeh Ahmadi, Hamid Saqhafi, Mahmood Alipoor, Association of Pregnancy-Associated Plasma Protein A (PAPP-A) and Gestational Diabetes, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2017; 20(1): 61-69. magiran.com/p1678911
سمیه رمضانی، محبوبه احمدی، حمید ثقفی، محمود علیپور، "بررسی ارتباط میزان پروتئین پلاسمایی A مرتبط با بارداری (PAPP-A) با دیابت بارداری"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 20، شماره 1 (1396): 61-69. magiran.com/p1678911
Somayeh Ramezani, Mahboubeh Ahmadi, Hamid Saqhafi, Mahmood Alipoor, "Association of Pregnancy-Associated Plasma Protein A (PAPP-A) and Gestational Diabetes", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 20, no.1 (2017): 61-69. magiran.com/p1678911
سمیه رمضانی، محبوبه احمدی، حمید ثقفی، محمود علیپور، (1396). 'بررسی ارتباط میزان پروتئین پلاسمایی A مرتبط با بارداری (PAPP-A) با دیابت بارداری'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(1)، صص.61-69. magiran.com/p1678911
Somayeh Ramezani, Mahboubeh Ahmadi, Hamid Saqhafi, Mahmood Alipoor, (2017). 'Association of Pregnancy-Associated Plasma Protein A (PAPP-A) and Gestational Diabetes', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(1), pp.61-69. magiran.com/p1678911
سمیه رمضانی؛ محبوبه احمدی؛ حمید ثقفی؛ محمود علیپور. "بررسی ارتباط میزان پروتئین پلاسمایی A مرتبط با بارداری (PAPP-A) با دیابت بارداری". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20 ،1 ، 1396، 61-69. magiran.com/p1678911
Somayeh Ramezani; Mahboubeh Ahmadi; Hamid Saqhafi; Mahmood Alipoor. "Association of Pregnancy-Associated Plasma Protein A (PAPP-A) and Gestational Diabetes", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20, 1, 2017, 61-69. magiran.com/p1678911
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال