ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسیبه شریفی، زهرا حاتمی منش، شهناز نجار، نازنین رضایی، فروغ نامجویان، سمیه مومنیان، (1396). بررسی تاثیر گیاه تشنه داری بر بهبود زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(1)، 56-60. magiran.com/p1678913
Nasibeh Sharifi, Zahra Hatami Manesh, Shanaz Najar, Nazanin Rezaei, Forough Namjouyan, Somayeh Momenian, (2017). Effect of Scrophularia striata plant on episiotomy wound healing in primiparous women, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(1), 56-60. magiran.com/p1678913
نسیبه شریفی، زهرا حاتمی منش، شهناز نجار، نازنین رضایی، فروغ نامجویان، سمیه مومنیان، بررسی تاثیر گیاه تشنه داری بر بهبود زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1396؛ 20(1): 56-60. magiran.com/p1678913
Nasibeh Sharifi, Zahra Hatami Manesh, Shanaz Najar, Nazanin Rezaei, Forough Namjouyan, Somayeh Momenian, Effect of Scrophularia striata plant on episiotomy wound healing in primiparous women, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2017; 20(1): 56-60. magiran.com/p1678913
نسیبه شریفی، زهرا حاتمی منش، شهناز نجار، نازنین رضایی، فروغ نامجویان، سمیه مومنیان، "بررسی تاثیر گیاه تشنه داری بر بهبود زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 20، شماره 1 (1396): 56-60. magiran.com/p1678913
Nasibeh Sharifi, Zahra Hatami Manesh, Shanaz Najar, Nazanin Rezaei, Forough Namjouyan, Somayeh Momenian, "Effect of Scrophularia striata plant on episiotomy wound healing in primiparous women", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 20, no.1 (2017): 56-60. magiran.com/p1678913
نسیبه شریفی، زهرا حاتمی منش، شهناز نجار، نازنین رضایی، فروغ نامجویان، سمیه مومنیان، (1396). 'بررسی تاثیر گیاه تشنه داری بر بهبود زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(1)، صص.56-60. magiran.com/p1678913
Nasibeh Sharifi, Zahra Hatami Manesh, Shanaz Najar, Nazanin Rezaei, Forough Namjouyan, Somayeh Momenian, (2017). 'Effect of Scrophularia striata plant on episiotomy wound healing in primiparous women', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(1), pp.56-60. magiran.com/p1678913
نسیبه شریفی؛ زهرا حاتمی منش؛ شهناز نجار؛ نازنین رضایی؛ فروغ نامجویان؛ سمیه مومنیان. "بررسی تاثیر گیاه تشنه داری بر بهبود زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20 ،1 ، 1396، 56-60. magiran.com/p1678913
Nasibeh Sharifi; Zahra Hatami Manesh; Shanaz Najar; Nazanin Rezaei; Forough Namjouyan; Somayeh Momenian. "Effect of Scrophularia striata plant on episiotomy wound healing in primiparous women", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20, 1, 2017, 56-60. magiran.com/p1678913
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال