ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینو صفایی، ناهید گلمکانی، زهرا عابدیان، (1396). ارزیابی رعایت منشور حقوق مادر در لیبر و زایمان توسط مامای مسئول زایمان از طریق ازشیابی 360 درجه در زایشگاه های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(1)، 43-51. magiran.com/p1678915
Minoo Safaee, Nahid Golmakani, Zahra Abedian, (2017). Respect to the bill of mother's rights in labor and delivery by midwife responsible for delivery through 360° evaluation in training maternities affiliated to Mashhad University of Medical Science in 2014, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(1), 43-51. magiran.com/p1678915
مینو صفایی، ناهید گلمکانی، زهرا عابدیان، ارزیابی رعایت منشور حقوق مادر در لیبر و زایمان توسط مامای مسئول زایمان از طریق ازشیابی 360 درجه در زایشگاه های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1396؛ 20(1): 43-51. magiran.com/p1678915
Minoo Safaee, Nahid Golmakani, Zahra Abedian, Respect to the bill of mother's rights in labor and delivery by midwife responsible for delivery through 360° evaluation in training maternities affiliated to Mashhad University of Medical Science in 2014, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2017; 20(1): 43-51. magiran.com/p1678915
مینو صفایی، ناهید گلمکانی، زهرا عابدیان، "ارزیابی رعایت منشور حقوق مادر در لیبر و زایمان توسط مامای مسئول زایمان از طریق ازشیابی 360 درجه در زایشگاه های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 20، شماره 1 (1396): 43-51. magiran.com/p1678915
Minoo Safaee, Nahid Golmakani, Zahra Abedian, "Respect to the bill of mother's rights in labor and delivery by midwife responsible for delivery through 360° evaluation in training maternities affiliated to Mashhad University of Medical Science in 2014", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 20, no.1 (2017): 43-51. magiran.com/p1678915
مینو صفایی، ناهید گلمکانی، زهرا عابدیان، (1396). 'ارزیابی رعایت منشور حقوق مادر در لیبر و زایمان توسط مامای مسئول زایمان از طریق ازشیابی 360 درجه در زایشگاه های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(1)، صص.43-51. magiran.com/p1678915
Minoo Safaee, Nahid Golmakani, Zahra Abedian, (2017). 'Respect to the bill of mother's rights in labor and delivery by midwife responsible for delivery through 360° evaluation in training maternities affiliated to Mashhad University of Medical Science in 2014', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(1), pp.43-51. magiran.com/p1678915
مینو صفایی؛ ناهید گلمکانی؛ زهرا عابدیان. "ارزیابی رعایت منشور حقوق مادر در لیبر و زایمان توسط مامای مسئول زایمان از طریق ازشیابی 360 درجه در زایشگاه های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20 ،1 ، 1396، 43-51. magiran.com/p1678915
Minoo Safaee; Nahid Golmakani; Zahra Abedian. "Respect to the bill of mother's rights in labor and delivery by midwife responsible for delivery through 360° evaluation in training maternities affiliated to Mashhad University of Medical Science in 2014", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20, 1, 2017, 43-51. magiran.com/p1678915
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال