ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کبری خاجوی شجاعی، علی دواتی، شهرزاد هداوند، موحد بهرامی، (1396). دانش و نگرش بیماران در مورد استفاده از رحم جایگزین به عنوان روش درمانی زوجین نابارور- بیمارستان مصطفی خمینی (ره) در سال 1395، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(1)، 31-42. magiran.com/p1678916
Kobra Khajavi Shojaee, Ali Davati, Shahrzad Hadavand, Movahed Bahrami, (2017). Knowledge and Attitude of patients about the use of surrogacy as treatment method of infertile couples - Mostafa Khomeini hospital in 2016, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(1), 31-42. magiran.com/p1678916
کبری خاجوی شجاعی، علی دواتی، شهرزاد هداوند، موحد بهرامی، دانش و نگرش بیماران در مورد استفاده از رحم جایگزین به عنوان روش درمانی زوجین نابارور- بیمارستان مصطفی خمینی (ره) در سال 1395. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1396؛ 20(1): 31-42. magiran.com/p1678916
Kobra Khajavi Shojaee, Ali Davati, Shahrzad Hadavand, Movahed Bahrami, Knowledge and Attitude of patients about the use of surrogacy as treatment method of infertile couples - Mostafa Khomeini hospital in 2016, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2017; 20(1): 31-42. magiran.com/p1678916
کبری خاجوی شجاعی، علی دواتی، شهرزاد هداوند، موحد بهرامی، "دانش و نگرش بیماران در مورد استفاده از رحم جایگزین به عنوان روش درمانی زوجین نابارور- بیمارستان مصطفی خمینی (ره) در سال 1395"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 20، شماره 1 (1396): 31-42. magiran.com/p1678916
Kobra Khajavi Shojaee, Ali Davati, Shahrzad Hadavand, Movahed Bahrami, "Knowledge and Attitude of patients about the use of surrogacy as treatment method of infertile couples - Mostafa Khomeini hospital in 2016", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 20, no.1 (2017): 31-42. magiran.com/p1678916
کبری خاجوی شجاعی، علی دواتی، شهرزاد هداوند، موحد بهرامی، (1396). 'دانش و نگرش بیماران در مورد استفاده از رحم جایگزین به عنوان روش درمانی زوجین نابارور- بیمارستان مصطفی خمینی (ره) در سال 1395'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(1)، صص.31-42. magiran.com/p1678916
Kobra Khajavi Shojaee, Ali Davati, Shahrzad Hadavand, Movahed Bahrami, (2017). 'Knowledge and Attitude of patients about the use of surrogacy as treatment method of infertile couples - Mostafa Khomeini hospital in 2016', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(1), pp.31-42. magiran.com/p1678916
کبری خاجوی شجاعی؛ علی دواتی؛ شهرزاد هداوند؛ موحد بهرامی. "دانش و نگرش بیماران در مورد استفاده از رحم جایگزین به عنوان روش درمانی زوجین نابارور- بیمارستان مصطفی خمینی (ره) در سال 1395". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20 ،1 ، 1396، 31-42. magiran.com/p1678916
Kobra Khajavi Shojaee; Ali Davati; Shahrzad Hadavand; Movahed Bahrami. "Knowledge and Attitude of patients about the use of surrogacy as treatment method of infertile couples - Mostafa Khomeini hospital in 2016", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20, 1, 2017, 31-42. magiran.com/p1678916
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال