ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان نینوایی، حمیدرضا سلطانی، نادیا سلطانی، (1396). رابطه آگاهی از خودآزمایی پستان (BSE) با عوامل فردی در مدیریت سلامت زنان، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(1)، 15-22. magiran.com/p1678919
Mojgan Neinavaie, Hamid Reza Soltani, Nadia Soltani, (2017). The relationship between breast self-examination (BSE) awareness and demographic factors in women health management, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(1), 15-22. magiran.com/p1678919
مژگان نینوایی، حمیدرضا سلطانی، نادیا سلطانی، رابطه آگاهی از خودآزمایی پستان (BSE) با عوامل فردی در مدیریت سلامت زنان. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1396؛ 20(1): 15-22. magiran.com/p1678919
Mojgan Neinavaie, Hamid Reza Soltani, Nadia Soltani, The relationship between breast self-examination (BSE) awareness and demographic factors in women health management, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2017; 20(1): 15-22. magiran.com/p1678919
مژگان نینوایی، حمیدرضا سلطانی، نادیا سلطانی، "رابطه آگاهی از خودآزمایی پستان (BSE) با عوامل فردی در مدیریت سلامت زنان"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 20، شماره 1 (1396): 15-22. magiran.com/p1678919
Mojgan Neinavaie, Hamid Reza Soltani, Nadia Soltani, "The relationship between breast self-examination (BSE) awareness and demographic factors in women health management", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 20, no.1 (2017): 15-22. magiran.com/p1678919
مژگان نینوایی، حمیدرضا سلطانی، نادیا سلطانی، (1396). 'رابطه آگاهی از خودآزمایی پستان (BSE) با عوامل فردی در مدیریت سلامت زنان'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(1)، صص.15-22. magiran.com/p1678919
Mojgan Neinavaie, Hamid Reza Soltani, Nadia Soltani, (2017). 'The relationship between breast self-examination (BSE) awareness and demographic factors in women health management', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(1), pp.15-22. magiran.com/p1678919
مژگان نینوایی؛ حمیدرضا سلطانی؛ نادیا سلطانی. "رابطه آگاهی از خودآزمایی پستان (BSE) با عوامل فردی در مدیریت سلامت زنان". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20 ،1 ، 1396، 15-22. magiran.com/p1678919
Mojgan Neinavaie; Hamid Reza Soltani; Nadia Soltani. "The relationship between breast self-examination (BSE) awareness and demographic factors in women health management", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20, 1, 2017, 15-22. magiran.com/p1678919
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال