ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عارفه فتاح، عبدالکریم کریمی، حسین نگهبان، حمزه بهارلویی، (1396). مقایسه تاثیر دو روش درمانی سوزن خشک و آموزش اصلاح پاسچر بر پارامترهای درد، ناتوانی عملکردی گردن و آستانه فشاری در بیماران مبتلا به سندرم نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی (مطالعه مقدماتی)، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 12(4)، 235. magiran.com/p1679008
Arefeh Fattah, Abdolkarim Karimi, Hossein Negahban, Hamzeh Baharlouei, (2017). A Comparison of the Effects of Dry Needling and Postural Correction Education on Pain, Pain Threshold, and Functional Disability on the Active Upper Trapezius's Trigger Points: A Randomized Controlled Trial (Pilot Study), Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 12(4), 235. magiran.com/p1679008
عارفه فتاح، عبدالکریم کریمی، حسین نگهبان، حمزه بهارلویی، مقایسه تاثیر دو روش درمانی سوزن خشک و آموزش اصلاح پاسچر بر پارامترهای درد، ناتوانی عملکردی گردن و آستانه فشاری در بیماران مبتلا به سندرم نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی (مطالعه مقدماتی). مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1396؛ 12(4): 235. magiran.com/p1679008
Arefeh Fattah, Abdolkarim Karimi, Hossein Negahban, Hamzeh Baharlouei, A Comparison of the Effects of Dry Needling and Postural Correction Education on Pain, Pain Threshold, and Functional Disability on the Active Upper Trapezius's Trigger Points: A Randomized Controlled Trial (Pilot Study), Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2017; 12(4): 235. magiran.com/p1679008
عارفه فتاح، عبدالکریم کریمی، حسین نگهبان، حمزه بهارلویی، "مقایسه تاثیر دو روش درمانی سوزن خشک و آموزش اصلاح پاسچر بر پارامترهای درد، ناتوانی عملکردی گردن و آستانه فشاری در بیماران مبتلا به سندرم نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی (مطالعه مقدماتی)"، مجله پژوهش در علوم توانبخشی 12، شماره 4 (1396): 235. magiran.com/p1679008
Arefeh Fattah, Abdolkarim Karimi, Hossein Negahban, Hamzeh Baharlouei, "A Comparison of the Effects of Dry Needling and Postural Correction Education on Pain, Pain Threshold, and Functional Disability on the Active Upper Trapezius's Trigger Points: A Randomized Controlled Trial (Pilot Study)", Journal of Research in Rehabilitation Sciences 12, no.4 (2017): 235. magiran.com/p1679008
عارفه فتاح، عبدالکریم کریمی، حسین نگهبان، حمزه بهارلویی، (1396). 'مقایسه تاثیر دو روش درمانی سوزن خشک و آموزش اصلاح پاسچر بر پارامترهای درد، ناتوانی عملکردی گردن و آستانه فشاری در بیماران مبتلا به سندرم نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی (مطالعه مقدماتی)'، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 12(4)، صص.235. magiran.com/p1679008
Arefeh Fattah, Abdolkarim Karimi, Hossein Negahban, Hamzeh Baharlouei, (2017). 'A Comparison of the Effects of Dry Needling and Postural Correction Education on Pain, Pain Threshold, and Functional Disability on the Active Upper Trapezius's Trigger Points: A Randomized Controlled Trial (Pilot Study)', Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 12(4), pp.235. magiran.com/p1679008
عارفه فتاح؛ عبدالکریم کریمی؛ حسین نگهبان؛ حمزه بهارلویی. "مقایسه تاثیر دو روش درمانی سوزن خشک و آموزش اصلاح پاسچر بر پارامترهای درد، ناتوانی عملکردی گردن و آستانه فشاری در بیماران مبتلا به سندرم نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی (مطالعه مقدماتی)". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 12 ،4 ، 1396، 235. magiran.com/p1679008
Arefeh Fattah; Abdolkarim Karimi; Hossein Negahban; Hamzeh Baharlouei. "A Comparison of the Effects of Dry Needling and Postural Correction Education on Pain, Pain Threshold, and Functional Disability on the Active Upper Trapezius's Trigger Points: A Randomized Controlled Trial (Pilot Study)", Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 12, 4, 2017, 235. magiran.com/p1679008
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال