ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملیحه کدیور، نعیمه سیدفاطمی، میترا ذوالفقاری، عباس مهران، لیلا عزیزخانی، (1396). بررسی تاثیر آموزش مجازی برتوانایی مراقبتی پرستاران مراقبت های ویژه نوزادان، نشریه پرستاری کودکان، 3(3)، 32-39. magiran.com/p1679443
Maliheh Kadivar, Naima Seyedfatemi, Mitra Zolfaghari, Abas Mehran, Leila Azizkhani, (2017). The effect of virtual based education on the neonatal nurse's Caring ability in the Neonatal Intensive Care Unit, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 3(3), 32-39. magiran.com/p1679443
ملیحه کدیور، نعیمه سیدفاطمی، میترا ذوالفقاری، عباس مهران، لیلا عزیزخانی، بررسی تاثیر آموزش مجازی برتوانایی مراقبتی پرستاران مراقبت های ویژه نوزادان. نشریه پرستاری کودکان، 1396؛ 3(3): 32-39. magiran.com/p1679443
Maliheh Kadivar, Naima Seyedfatemi, Mitra Zolfaghari, Abas Mehran, Leila Azizkhani, The effect of virtual based education on the neonatal nurse's Caring ability in the Neonatal Intensive Care Unit, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 2017; 3(3): 32-39. magiran.com/p1679443
ملیحه کدیور، نعیمه سیدفاطمی، میترا ذوالفقاری، عباس مهران، لیلا عزیزخانی، "بررسی تاثیر آموزش مجازی برتوانایی مراقبتی پرستاران مراقبت های ویژه نوزادان"، نشریه پرستاری کودکان 3، شماره 3 (1396): 32-39. magiran.com/p1679443
Maliheh Kadivar, Naima Seyedfatemi, Mitra Zolfaghari, Abas Mehran, Leila Azizkhani, "The effect of virtual based education on the neonatal nurse's Caring ability in the Neonatal Intensive Care Unit", Iranian Journal of Pediatric Nursing 3, no.3 (2017): 32-39. magiran.com/p1679443
ملیحه کدیور، نعیمه سیدفاطمی، میترا ذوالفقاری، عباس مهران، لیلا عزیزخانی، (1396). 'بررسی تاثیر آموزش مجازی برتوانایی مراقبتی پرستاران مراقبت های ویژه نوزادان'، نشریه پرستاری کودکان، 3(3)، صص.32-39. magiran.com/p1679443
Maliheh Kadivar, Naima Seyedfatemi, Mitra Zolfaghari, Abas Mehran, Leila Azizkhani, (2017). 'The effect of virtual based education on the neonatal nurse's Caring ability in the Neonatal Intensive Care Unit', Iranian Journal of Pediatric Nursing, 3(3), pp.32-39. magiran.com/p1679443
ملیحه کدیور؛ نعیمه سیدفاطمی؛ میترا ذوالفقاری؛ عباس مهران؛ لیلا عزیزخانی. "بررسی تاثیر آموزش مجازی برتوانایی مراقبتی پرستاران مراقبت های ویژه نوزادان". نشریه پرستاری کودکان، 3 ،3 ، 1396، 32-39. magiran.com/p1679443
Maliheh Kadivar; Naima Seyedfatemi; Mitra Zolfaghari; Abas Mehran; Leila Azizkhani. "The effect of virtual based education on the neonatal nurse's Caring ability in the Neonatal Intensive Care Unit", Iranian Journal of Pediatric Nursing, 3, 3, 2017, 32-39. magiran.com/p1679443
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال