ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه قاسمی ، حمید فرهادی راد، مسعود خداپناه، محمدرضا آخوند، (1396). بررسی تاثیر سازوکارهای تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه های آموزشی، نشریه مدیریت فردا، 15(49)، 97. magiran.com/p1680626
Farzane Ghasemi , Masoud Khodapanah, Mohammad Reza Akhound, (2017). An Investigation into the impact of Inter-university resource allocation mechanisms on educational and research performance of departments, Management tomorrow, 15(49), 97. magiran.com/p1680626
فرزانه قاسمی ، حمید فرهادی راد، مسعود خداپناه، محمدرضا آخوند، بررسی تاثیر سازوکارهای تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه های آموزشی. نشریه مدیریت فردا، 1396؛ 15(49): 97. magiran.com/p1680626
Farzane Ghasemi , Masoud Khodapanah, Mohammad Reza Akhound, An Investigation into the impact of Inter-university resource allocation mechanisms on educational and research performance of departments, Management tomorrow, 2017; 15(49): 97. magiran.com/p1680626
فرزانه قاسمی ، حمید فرهادی راد، مسعود خداپناه، محمدرضا آخوند، "بررسی تاثیر سازوکارهای تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه های آموزشی"، نشریه مدیریت فردا 15، شماره 49 (1396): 97. magiran.com/p1680626
Farzane Ghasemi , Masoud Khodapanah, Mohammad Reza Akhound, "An Investigation into the impact of Inter-university resource allocation mechanisms on educational and research performance of departments", Management tomorrow 15, no.49 (2017): 97. magiran.com/p1680626
فرزانه قاسمی ، حمید فرهادی راد، مسعود خداپناه، محمدرضا آخوند، (1396). 'بررسی تاثیر سازوکارهای تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه های آموزشی'، نشریه مدیریت فردا، 15(49)، صص.97. magiran.com/p1680626
Farzane Ghasemi , Masoud Khodapanah, Mohammad Reza Akhound, (2017). 'An Investigation into the impact of Inter-university resource allocation mechanisms on educational and research performance of departments', Management tomorrow, 15(49), pp.97. magiran.com/p1680626
فرزانه قاسمی ؛ حمید فرهادی راد؛ مسعود خداپناه؛ محمدرضا آخوند. "بررسی تاثیر سازوکارهای تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه های آموزشی". نشریه مدیریت فردا، 15 ،49 ، 1396، 97. magiran.com/p1680626
Farzane Ghasemi ; Masoud Khodapanah; Mohammad Reza Akhound. "An Investigation into the impact of Inter-university resource allocation mechanisms on educational and research performance of departments", Management tomorrow, 15, 49, 2017, 97. magiran.com/p1680626
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال