ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی هاتفی ، (1395). یک مدل کاربردی در تشخیص و رتبه بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی و اجرای نظام مدیریت ریسک پروژه (موردکاوی: پژوهشگاه صنعت نفت)، نشریه مدیریت فردا، 15(49)، 81. magiran.com/p1680628
Mohammad Ali Hatefi , (2017). n Applicable Model for Diagnosing and Ranking the Key Success Factors of Project Risk Management (Case study: Research Institute of Petroleum Industry), Management tomorrow, 15(49), 81. magiran.com/p1680628
محمدعلی هاتفی ، یک مدل کاربردی در تشخیص و رتبه بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی و اجرای نظام مدیریت ریسک پروژه (موردکاوی: پژوهشگاه صنعت نفت). نشریه مدیریت فردا، 1395؛ 15(49): 81. magiran.com/p1680628
Mohammad Ali Hatefi , n Applicable Model for Diagnosing and Ranking the Key Success Factors of Project Risk Management (Case study: Research Institute of Petroleum Industry), Management tomorrow, 2017; 15(49): 81. magiran.com/p1680628
محمدعلی هاتفی ، "یک مدل کاربردی در تشخیص و رتبه بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی و اجرای نظام مدیریت ریسک پروژه (موردکاوی: پژوهشگاه صنعت نفت)"، نشریه مدیریت فردا 15، شماره 49 (1395): 81. magiran.com/p1680628
Mohammad Ali Hatefi , "n Applicable Model for Diagnosing and Ranking the Key Success Factors of Project Risk Management (Case study: Research Institute of Petroleum Industry)", Management tomorrow 15, no.49 (2017): 81. magiran.com/p1680628
محمدعلی هاتفی ، (1395). 'یک مدل کاربردی در تشخیص و رتبه بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی و اجرای نظام مدیریت ریسک پروژه (موردکاوی: پژوهشگاه صنعت نفت)'، نشریه مدیریت فردا، 15(49)، صص.81. magiran.com/p1680628
Mohammad Ali Hatefi , (2017). 'n Applicable Model for Diagnosing and Ranking the Key Success Factors of Project Risk Management (Case study: Research Institute of Petroleum Industry)', Management tomorrow, 15(49), pp.81. magiran.com/p1680628
محمدعلی هاتفی . "یک مدل کاربردی در تشخیص و رتبه بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی و اجرای نظام مدیریت ریسک پروژه (موردکاوی: پژوهشگاه صنعت نفت)". نشریه مدیریت فردا، 15 ،49 ، 1395، 81. magiran.com/p1680628
Mohammad Ali Hatefi . "n Applicable Model for Diagnosing and Ranking the Key Success Factors of Project Risk Management (Case study: Research Institute of Petroleum Industry)", Management tomorrow, 15, 49, 2017, 81. magiran.com/p1680628
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال