ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایرج مغفوری مقدم، یعقوب نصیری، سید خلیل فروزنده، مهدی صحرایی، اصغر روزپیکر، (1395). ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های میوسن در برش هفت چشمه، شمال خاوری نوراباد، پهنه سنندج سیرجان، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 4(8)، 66-86. magiran.com/p1680699
I. Maghfori , Y. Nasiri, S. Kh. Forouzandeh, M. Sahraeea., Roozpeykar, (2017). Facies, depositional environment and sequence stratigraphy of Miocene deposits in the Haft cheshmeh section, Nourth of Nourabad, Sanandaj - sirjan Zone, Applied Sedimentology, 4(8), 66-86. magiran.com/p1680699
ایرج مغفوری مقدم، یعقوب نصیری، سید خلیل فروزنده، مهدی صحرایی، اصغر روزپیکر، ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های میوسن در برش هفت چشمه، شمال خاوری نوراباد، پهنه سنندج سیرجان. دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 1395؛ 4(8): 66-86. magiran.com/p1680699
I. Maghfori , Y. Nasiri, S. Kh. Forouzandeh, M. Sahraeea., Roozpeykar, Facies, depositional environment and sequence stratigraphy of Miocene deposits in the Haft cheshmeh section, Nourth of Nourabad, Sanandaj - sirjan Zone, Applied Sedimentology, 2017; 4(8): 66-86. magiran.com/p1680699
ایرج مغفوری مقدم، یعقوب نصیری، سید خلیل فروزنده، مهدی صحرایی، اصغر روزپیکر، "ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های میوسن در برش هفت چشمه، شمال خاوری نوراباد، پهنه سنندج سیرجان"، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی 4، شماره 8 (1395): 66-86. magiran.com/p1680699
I. Maghfori , Y. Nasiri, S. Kh. Forouzandeh, M. Sahraeea., Roozpeykar, "Facies, depositional environment and sequence stratigraphy of Miocene deposits in the Haft cheshmeh section, Nourth of Nourabad, Sanandaj - sirjan Zone", Applied Sedimentology 4, no.8 (2017): 66-86. magiran.com/p1680699
ایرج مغفوری مقدم، یعقوب نصیری، سید خلیل فروزنده، مهدی صحرایی، اصغر روزپیکر، (1395). 'ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های میوسن در برش هفت چشمه، شمال خاوری نوراباد، پهنه سنندج سیرجان'، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 4(8)، صص.66-86. magiran.com/p1680699
I. Maghfori , Y. Nasiri, S. Kh. Forouzandeh, M. Sahraeea., Roozpeykar, (2017). 'Facies, depositional environment and sequence stratigraphy of Miocene deposits in the Haft cheshmeh section, Nourth of Nourabad, Sanandaj - sirjan Zone', Applied Sedimentology, 4(8), pp.66-86. magiran.com/p1680699
ایرج مغفوری مقدم؛ یعقوب نصیری؛ سید خلیل فروزنده؛ مهدی صحرایی؛ اصغر روزپیکر. "ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های میوسن در برش هفت چشمه، شمال خاوری نوراباد، پهنه سنندج سیرجان". دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 4 ،8 ، 1395، 66-86. magiran.com/p1680699
I. Maghfori ; Y. Nasiri; S. Kh. Forouzandeh; M. Sahraeea.; Roozpeykar. "Facies, depositional environment and sequence stratigraphy of Miocene deposits in the Haft cheshmeh section, Nourth of Nourabad, Sanandaj - sirjan Zone", Applied Sedimentology, 4, 8, 2017, 66-86. magiran.com/p1680699
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال