ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم کدخدائی ایلخچی ، بیژن نوری، (1395). بررسی سامانه روزنه ها در ارتباط با ویژگی های مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در میدان لاوان واقع در جنوب خاوری خلیج فارس، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 4(8)، 1-12. magiran.com/p1680704
Rahim Kadkhodaie Ilkhchi , Bijan Nouri, (2017). Study of pore system in relation to reservoir characteristics of the upper Dalan and Kangan formations in Lavan field, south east of the Persian Gulf, Applied Sedimentology, 4(8), 1-12. magiran.com/p1680704
رحیم کدخدائی ایلخچی ، بیژن نوری، بررسی سامانه روزنه ها در ارتباط با ویژگی های مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در میدان لاوان واقع در جنوب خاوری خلیج فارس. دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 1395؛ 4(8): 1-12. magiran.com/p1680704
Rahim Kadkhodaie Ilkhchi , Bijan Nouri, Study of pore system in relation to reservoir characteristics of the upper Dalan and Kangan formations in Lavan field, south east of the Persian Gulf, Applied Sedimentology, 2017; 4(8): 1-12. magiran.com/p1680704
رحیم کدخدائی ایلخچی ، بیژن نوری، "بررسی سامانه روزنه ها در ارتباط با ویژگی های مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در میدان لاوان واقع در جنوب خاوری خلیج فارس"، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی 4، شماره 8 (1395): 1-12. magiran.com/p1680704
Rahim Kadkhodaie Ilkhchi , Bijan Nouri, "Study of pore system in relation to reservoir characteristics of the upper Dalan and Kangan formations in Lavan field, south east of the Persian Gulf", Applied Sedimentology 4, no.8 (2017): 1-12. magiran.com/p1680704
رحیم کدخدائی ایلخچی ، بیژن نوری، (1395). 'بررسی سامانه روزنه ها در ارتباط با ویژگی های مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در میدان لاوان واقع در جنوب خاوری خلیج فارس'، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 4(8)، صص.1-12. magiran.com/p1680704
Rahim Kadkhodaie Ilkhchi , Bijan Nouri, (2017). 'Study of pore system in relation to reservoir characteristics of the upper Dalan and Kangan formations in Lavan field, south east of the Persian Gulf', Applied Sedimentology, 4(8), pp.1-12. magiran.com/p1680704
رحیم کدخدائی ایلخچی ؛ بیژن نوری. "بررسی سامانه روزنه ها در ارتباط با ویژگی های مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در میدان لاوان واقع در جنوب خاوری خلیج فارس". دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 4 ،8 ، 1395، 1-12. magiran.com/p1680704
Rahim Kadkhodaie Ilkhchi ; Bijan Nouri. "Study of pore system in relation to reservoir characteristics of the upper Dalan and Kangan formations in Lavan field, south east of the Persian Gulf", Applied Sedimentology, 4, 8, 2017, 1-12. magiran.com/p1680704
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال