ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهیار فلاح، لیلا باقری، علیرضا نبی پور، حسین الیاسی، (1394). مقایسه خصوصیات گیاهچه های برنج طارم محلی، حسنی و عنبربو با موتانت نسل پنجم، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 10(2)، 143-153. magiran.com/p1680723
A. Fallah, L. Bagheri, A. Nabipour, H. Eliasi, (2016). Comparison seedling growth characteristics of rice varieties of Tarom Mahali, Hasani and Anbarbo with M5 mutants, Journal of New Finding in Agricultural, 10(2), 143-153. magiran.com/p1680723
الهیار فلاح، لیلا باقری، علیرضا نبی پور، حسین الیاسی، مقایسه خصوصیات گیاهچه های برنج طارم محلی، حسنی و عنبربو با موتانت نسل پنجم. فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 1394؛ 10(2): 143-153. magiran.com/p1680723
A. Fallah, L. Bagheri, A. Nabipour, H. Eliasi, Comparison seedling growth characteristics of rice varieties of Tarom Mahali, Hasani and Anbarbo with M5 mutants, Journal of New Finding in Agricultural, 2016; 10(2): 143-153. magiran.com/p1680723
الهیار فلاح، لیلا باقری، علیرضا نبی پور، حسین الیاسی، "مقایسه خصوصیات گیاهچه های برنج طارم محلی، حسنی و عنبربو با موتانت نسل پنجم"، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 10، شماره 2 (1394): 143-153. magiran.com/p1680723
A. Fallah, L. Bagheri, A. Nabipour, H. Eliasi, "Comparison seedling growth characteristics of rice varieties of Tarom Mahali, Hasani and Anbarbo with M5 mutants", Journal of New Finding in Agricultural 10, no.2 (2016): 143-153. magiran.com/p1680723
الهیار فلاح، لیلا باقری، علیرضا نبی پور، حسین الیاسی، (1394). 'مقایسه خصوصیات گیاهچه های برنج طارم محلی، حسنی و عنبربو با موتانت نسل پنجم'، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 10(2)، صص.143-153. magiran.com/p1680723
A. Fallah, L. Bagheri, A. Nabipour, H. Eliasi, (2016). 'Comparison seedling growth characteristics of rice varieties of Tarom Mahali, Hasani and Anbarbo with M5 mutants', Journal of New Finding in Agricultural, 10(2), pp.143-153. magiran.com/p1680723
الهیار فلاح؛ لیلا باقری؛ علیرضا نبی پور؛ حسین الیاسی. "مقایسه خصوصیات گیاهچه های برنج طارم محلی، حسنی و عنبربو با موتانت نسل پنجم". فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 10 ،2 ، 1394، 143-153. magiran.com/p1680723
A. Fallah; L. Bagheri; A. Nabipour; H. Eliasi. "Comparison seedling growth characteristics of rice varieties of Tarom Mahali, Hasani and Anbarbo with M5 mutants", Journal of New Finding in Agricultural, 10, 2, 2016, 143-153. magiran.com/p1680723
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال