ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیمان زندی، سایکات کومار باسو، ریلیان جینگ، (1394). مروری بر اهمیت سیلیس در گیاهان جذب، انتقال و تاثیر آن بر تنش مواد معدنی در شرایط اسیدی، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 10(2)، 119-142. magiran.com/p1680724
P. Zandi , S. Kumar Basu, R. Jing, (2016). A revue for importance of Silicon in plants Assimilation, transportation and its impact on mineral stress under acidic condition, Journal of New Finding in Agricultural, 10(2), 119-142. magiran.com/p1680724
پیمان زندی، سایکات کومار باسو، ریلیان جینگ، مروری بر اهمیت سیلیس در گیاهان جذب، انتقال و تاثیر آن بر تنش مواد معدنی در شرایط اسیدی. فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 1394؛ 10(2): 119-142. magiran.com/p1680724
P. Zandi , S. Kumar Basu, R. Jing, A revue for importance of Silicon in plants Assimilation, transportation and its impact on mineral stress under acidic condition, Journal of New Finding in Agricultural, 2016; 10(2): 119-142. magiran.com/p1680724
پیمان زندی، سایکات کومار باسو، ریلیان جینگ، "مروری بر اهمیت سیلیس در گیاهان جذب، انتقال و تاثیر آن بر تنش مواد معدنی در شرایط اسیدی"، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 10، شماره 2 (1394): 119-142. magiran.com/p1680724
P. Zandi , S. Kumar Basu, R. Jing, "A revue for importance of Silicon in plants Assimilation, transportation and its impact on mineral stress under acidic condition", Journal of New Finding in Agricultural 10, no.2 (2016): 119-142. magiran.com/p1680724
پیمان زندی، سایکات کومار باسو، ریلیان جینگ، (1394). 'مروری بر اهمیت سیلیس در گیاهان جذب، انتقال و تاثیر آن بر تنش مواد معدنی در شرایط اسیدی'، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 10(2)، صص.119-142. magiran.com/p1680724
P. Zandi , S. Kumar Basu, R. Jing, (2016). 'A revue for importance of Silicon in plants Assimilation, transportation and its impact on mineral stress under acidic condition', Journal of New Finding in Agricultural, 10(2), pp.119-142. magiran.com/p1680724
پیمان زندی؛ سایکات کومار باسو؛ ریلیان جینگ. "مروری بر اهمیت سیلیس در گیاهان جذب، انتقال و تاثیر آن بر تنش مواد معدنی در شرایط اسیدی". فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 10 ،2 ، 1394، 119-142. magiran.com/p1680724
P. Zandi ; S. Kumar Basu; R. Jing. "A revue for importance of Silicon in plants Assimilation, transportation and its impact on mineral stress under acidic condition", Journal of New Finding in Agricultural, 10, 2, 2016, 119-142. magiran.com/p1680724
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال