ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهاب خاقانی، (1394). تجزیه دای آلل عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آبیاری کامل و تنش کم آبی به روش گریفینگ، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 10(2)، 107-118. magiran.com/p1680725
Sh. Khaghani , (2016). Diallel Analysis of Bean Yield and Some Morphological Traits Under Normal and Water Stress Conditions by Griffing Method, Journal of New Finding in Agricultural, 10(2), 107-118. magiran.com/p1680725
شهاب خاقانی، تجزیه دای آلل عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آبیاری کامل و تنش کم آبی به روش گریفینگ. فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 1394؛ 10(2): 107-118. magiran.com/p1680725
Sh. Khaghani , Diallel Analysis of Bean Yield and Some Morphological Traits Under Normal and Water Stress Conditions by Griffing Method, Journal of New Finding in Agricultural, 2016; 10(2): 107-118. magiran.com/p1680725
شهاب خاقانی، "تجزیه دای آلل عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آبیاری کامل و تنش کم آبی به روش گریفینگ"، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 10، شماره 2 (1394): 107-118. magiran.com/p1680725
Sh. Khaghani , "Diallel Analysis of Bean Yield and Some Morphological Traits Under Normal and Water Stress Conditions by Griffing Method", Journal of New Finding in Agricultural 10, no.2 (2016): 107-118. magiran.com/p1680725
شهاب خاقانی، (1394). 'تجزیه دای آلل عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آبیاری کامل و تنش کم آبی به روش گریفینگ'، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 10(2)، صص.107-118. magiran.com/p1680725
Sh. Khaghani , (2016). 'Diallel Analysis of Bean Yield and Some Morphological Traits Under Normal and Water Stress Conditions by Griffing Method', Journal of New Finding in Agricultural, 10(2), pp.107-118. magiran.com/p1680725
شهاب خاقانی. "تجزیه دای آلل عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آبیاری کامل و تنش کم آبی به روش گریفینگ". فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 10 ،2 ، 1394، 107-118. magiran.com/p1680725
Sh. Khaghani . "Diallel Analysis of Bean Yield and Some Morphological Traits Under Normal and Water Stress Conditions by Griffing Method", Journal of New Finding in Agricultural, 10, 2, 2016, 107-118. magiran.com/p1680725
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال