ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم موحدی، شهناز خالقی پور، (1395). اثربخشی راهبردهای مدیریت فرایندی هیجان در زود انگیختگی نوجوانان دختر مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای: یک پژوهش مورد منفرد، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 14(4)، 1-9. magiran.com/p1680744
Maryam Movahedi, Shahnaz Khaleghipour, (2017). Effectiveness of Strategies of Excitement Process Management on the Impulsivity of Adolescent Girls with Oppositional Defiant Disorder: A Single Case Study, Journal of Research in Behavioural Sciences, 14(4), 1-9. magiran.com/p1680744
مریم موحدی، شهناز خالقی پور، اثربخشی راهبردهای مدیریت فرایندی هیجان در زود انگیختگی نوجوانان دختر مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای: یک پژوهش مورد منفرد. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1395؛ 14(4): 1-9. magiran.com/p1680744
Maryam Movahedi, Shahnaz Khaleghipour, Effectiveness of Strategies of Excitement Process Management on the Impulsivity of Adolescent Girls with Oppositional Defiant Disorder: A Single Case Study, Journal of Research in Behavioural Sciences, 2017; 14(4): 1-9. magiran.com/p1680744
مریم موحدی، شهناز خالقی پور، "اثربخشی راهبردهای مدیریت فرایندی هیجان در زود انگیختگی نوجوانان دختر مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای: یک پژوهش مورد منفرد"، مجله تحقیقات علوم رفتاری 14، شماره 4 (1395): 1-9. magiran.com/p1680744
Maryam Movahedi, Shahnaz Khaleghipour, "Effectiveness of Strategies of Excitement Process Management on the Impulsivity of Adolescent Girls with Oppositional Defiant Disorder: A Single Case Study", Journal of Research in Behavioural Sciences 14, no.4 (2017): 1-9. magiran.com/p1680744
مریم موحدی، شهناز خالقی پور، (1395). 'اثربخشی راهبردهای مدیریت فرایندی هیجان در زود انگیختگی نوجوانان دختر مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای: یک پژوهش مورد منفرد'، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 14(4)، صص.1-9. magiran.com/p1680744
Maryam Movahedi, Shahnaz Khaleghipour, (2017). 'Effectiveness of Strategies of Excitement Process Management on the Impulsivity of Adolescent Girls with Oppositional Defiant Disorder: A Single Case Study', Journal of Research in Behavioural Sciences, 14(4), pp.1-9. magiran.com/p1680744
مریم موحدی؛ شهناز خالقی پور. "اثربخشی راهبردهای مدیریت فرایندی هیجان در زود انگیختگی نوجوانان دختر مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای: یک پژوهش مورد منفرد". مجله تحقیقات علوم رفتاری، 14 ،4 ، 1395، 1-9. magiran.com/p1680744
Maryam Movahedi; Shahnaz Khaleghipour. "Effectiveness of Strategies of Excitement Process Management on the Impulsivity of Adolescent Girls with Oppositional Defiant Disorder: A Single Case Study", Journal of Research in Behavioural Sciences, 14, 4, 2017, 1-9. magiran.com/p1680744
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال