ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن اسماعیل زاده مقدم، عباس شهباز پورشهبازی، حسین اکبری مقدم، منوچهر سیاح فر، سیروس طهماسبی، غلامعباس لطفعلی آینه، مجید فرهادی صدر، فرزاد افشاری، محمد دالوند، عبدالکریم ذاکری، نصرت الله طباطبایی، محسن یاسایی، (1395). شوش، رقم جدید گندم نان مقاوم به زنگ زرد، دارای کیفیت نانوایی بالا، مناسب کشت در نظام های زراعی مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 5(1)، 1-9. magiran.com/p1680773
M. Esmaeilzadeh Moghaddam , A. Shahbaz Pour-Shabazi, H. Akbari Moghaddam, M. Sayahfar, S. Tahmasebi, G. Lotfali Aeineh, M. Farhadi Sadr, F. Afshari, M. Dalvand, A. Zakeri, N. Tabatabaei, M. Yasaei, (2016). Shush, a New Bread Wheat Cultivar, Resistant to Yellow Rust and High Bread Making Quality for Cultivation in Agricultural Systems in Irrigated Conditions of Southern Warm and Dry Zone of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 5(1), 1-9. magiran.com/p1680773
محسن اسماعیل زاده مقدم، عباس شهباز پورشهبازی، حسین اکبری مقدم، منوچهر سیاح فر، سیروس طهماسبی، غلامعباس لطفعلی آینه، مجید فرهادی صدر، فرزاد افشاری، محمد دالوند، عبدالکریم ذاکری، نصرت الله طباطبایی، محسن یاسایی، شوش، رقم جدید گندم نان مقاوم به زنگ زرد، دارای کیفیت نانوایی بالا، مناسب کشت در نظام های زراعی مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1395؛ 5(1): 1-9. magiran.com/p1680773
M. Esmaeilzadeh Moghaddam , A. Shahbaz Pour-Shabazi, H. Akbari Moghaddam, M. Sayahfar, S. Tahmasebi, G. Lotfali Aeineh, M. Farhadi Sadr, F. Afshari, M. Dalvand, A. Zakeri, N. Tabatabaei, M. Yasaei, Shush, a New Bread Wheat Cultivar, Resistant to Yellow Rust and High Bread Making Quality for Cultivation in Agricultural Systems in Irrigated Conditions of Southern Warm and Dry Zone of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2016; 5(1): 1-9. magiran.com/p1680773
محسن اسماعیل زاده مقدم، عباس شهباز پورشهبازی، حسین اکبری مقدم، منوچهر سیاح فر، سیروس طهماسبی، غلامعباس لطفعلی آینه، مجید فرهادی صدر، فرزاد افشاری، محمد دالوند، عبدالکریم ذاکری، نصرت الله طباطبایی، محسن یاسایی، "شوش، رقم جدید گندم نان مقاوم به زنگ زرد، دارای کیفیت نانوایی بالا، مناسب کشت در نظام های زراعی مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 5، شماره 1 (1395): 1-9. magiran.com/p1680773
M. Esmaeilzadeh Moghaddam , A. Shahbaz Pour-Shabazi, H. Akbari Moghaddam, M. Sayahfar, S. Tahmasebi, G. Lotfali Aeineh, M. Farhadi Sadr, F. Afshari, M. Dalvand, A. Zakeri, N. Tabatabaei, M. Yasaei, "Shush, a New Bread Wheat Cultivar, Resistant to Yellow Rust and High Bread Making Quality for Cultivation in Agricultural Systems in Irrigated Conditions of Southern Warm and Dry Zone of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 5, no.1 (2016): 1-9. magiran.com/p1680773
محسن اسماعیل زاده مقدم، عباس شهباز پورشهبازی، حسین اکبری مقدم، منوچهر سیاح فر، سیروس طهماسبی، غلامعباس لطفعلی آینه، مجید فرهادی صدر، فرزاد افشاری، محمد دالوند، عبدالکریم ذاکری، نصرت الله طباطبایی، محسن یاسایی، (1395). 'شوش، رقم جدید گندم نان مقاوم به زنگ زرد، دارای کیفیت نانوایی بالا، مناسب کشت در نظام های زراعی مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 5(1)، صص.1-9. magiran.com/p1680773
M. Esmaeilzadeh Moghaddam , A. Shahbaz Pour-Shabazi, H. Akbari Moghaddam, M. Sayahfar, S. Tahmasebi, G. Lotfali Aeineh, M. Farhadi Sadr, F. Afshari, M. Dalvand, A. Zakeri, N. Tabatabaei, M. Yasaei, (2016). 'Shush, a New Bread Wheat Cultivar, Resistant to Yellow Rust and High Bread Making Quality for Cultivation in Agricultural Systems in Irrigated Conditions of Southern Warm and Dry Zone of Iran', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 5(1), pp.1-9. magiran.com/p1680773
محسن اسماعیل زاده مقدم؛ عباس شهباز پورشهبازی؛ حسین اکبری مقدم؛ منوچهر سیاح فر؛ سیروس طهماسبی؛ غلامعباس لطفعلی آینه؛ مجید فرهادی صدر؛ فرزاد افشاری؛ محمد دالوند؛ عبدالکریم ذاکری؛ نصرت الله طباطبایی؛ محسن یاسایی. "شوش، رقم جدید گندم نان مقاوم به زنگ زرد، دارای کیفیت نانوایی بالا، مناسب کشت در نظام های زراعی مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 5 ،1 ، 1395، 1-9. magiran.com/p1680773
M. Esmaeilzadeh Moghaddam ; A. Shahbaz Pour-Shabazi; H. Akbari Moghaddam; M. Sayahfar; S. Tahmasebi; G. Lotfali Aeineh; M. Farhadi Sadr; F. Afshari; M. Dalvand; A. Zakeri; N. Tabatabaei; M. Yasaei. "Shush, a New Bread Wheat Cultivar, Resistant to Yellow Rust and High Bread Making Quality for Cultivation in Agricultural Systems in Irrigated Conditions of Southern Warm and Dry Zone of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 5, 1, 2016, 1-9. magiran.com/p1680773
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال