ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا شعبانزاد، جاوید ایمانپور نمین، زهره رمضانپور، (1396). بررسی فعالیت ضدباکتری عصاره های اتری و هگزانی ریزجلبک Chlorella vulgaris در شرایط آزمایشگاهی بر باکتری های بیماری زا، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 6(21)، 123-134. magiran.com/p1680915
Zahra Shabanzad, Javid Imanpour, Zohreh Ramezanpour, (2017). In Vitro Assessment of Antimicrobial Activities of Ether and Hexane Extracts of microalgae Chlorella vulgaris against pathogenic bacteria, Biological Journal of Microorganism, 6(21), 123-134. magiran.com/p1680915
زهرا شعبانزاد، جاوید ایمانپور نمین، زهره رمضانپور، بررسی فعالیت ضدباکتری عصاره های اتری و هگزانی ریزجلبک Chlorella vulgaris در شرایط آزمایشگاهی بر باکتری های بیماری زا. فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 1396؛ 6(21): 123-134. magiran.com/p1680915
Zahra Shabanzad, Javid Imanpour, Zohreh Ramezanpour, In Vitro Assessment of Antimicrobial Activities of Ether and Hexane Extracts of microalgae Chlorella vulgaris against pathogenic bacteria, Biological Journal of Microorganism, 2017; 6(21): 123-134. magiran.com/p1680915
زهرا شعبانزاد، جاوید ایمانپور نمین، زهره رمضانپور، "بررسی فعالیت ضدباکتری عصاره های اتری و هگزانی ریزجلبک Chlorella vulgaris در شرایط آزمایشگاهی بر باکتری های بیماری زا"، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 6، شماره 21 (1396): 123-134. magiran.com/p1680915
Zahra Shabanzad, Javid Imanpour, Zohreh Ramezanpour, "In Vitro Assessment of Antimicrobial Activities of Ether and Hexane Extracts of microalgae Chlorella vulgaris against pathogenic bacteria", Biological Journal of Microorganism 6, no.21 (2017): 123-134. magiran.com/p1680915
زهرا شعبانزاد، جاوید ایمانپور نمین، زهره رمضانپور، (1396). 'بررسی فعالیت ضدباکتری عصاره های اتری و هگزانی ریزجلبک Chlorella vulgaris در شرایط آزمایشگاهی بر باکتری های بیماری زا'، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 6(21)، صص.123-134. magiran.com/p1680915
Zahra Shabanzad, Javid Imanpour, Zohreh Ramezanpour, (2017). 'In Vitro Assessment of Antimicrobial Activities of Ether and Hexane Extracts of microalgae Chlorella vulgaris against pathogenic bacteria', Biological Journal of Microorganism, 6(21), pp.123-134. magiran.com/p1680915
زهرا شعبانزاد؛ جاوید ایمانپور نمین؛ زهره رمضانپور. "بررسی فعالیت ضدباکتری عصاره های اتری و هگزانی ریزجلبک Chlorella vulgaris در شرایط آزمایشگاهی بر باکتری های بیماری زا". فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 6 ،21 ، 1396، 123-134. magiran.com/p1680915
Zahra Shabanzad; Javid Imanpour; Zohreh Ramezanpour. "In Vitro Assessment of Antimicrobial Activities of Ether and Hexane Extracts of microalgae Chlorella vulgaris against pathogenic bacteria", Biological Journal of Microorganism, 6, 21, 2017, 123-134. magiran.com/p1680915
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال