ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضوان حیدری تبار، احسان آذین، حمید مقیمی، (1396). معرفی قارچ تحمل کننده نمک Mucor circinelloides UTMC 5032 به منظور حذف ترکیبات هیدروکربنی نفت خام، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 6(21)، 31-45. magiran.com/p1680922
Rezvan Heidarytabar, Ehsan Azin, Hamid Moghimi, (2017). Introduction of halotolerant Mucor circinelloides UTMC 5032 for bioremediation crude oil hydrocarbons, Biological Journal of Microorganism, 6(21), 31-45. magiran.com/p1680922
رضوان حیدری تبار، احسان آذین، حمید مقیمی، معرفی قارچ تحمل کننده نمک Mucor circinelloides UTMC 5032 به منظور حذف ترکیبات هیدروکربنی نفت خام. فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 1396؛ 6(21): 31-45. magiran.com/p1680922
Rezvan Heidarytabar, Ehsan Azin, Hamid Moghimi, Introduction of halotolerant Mucor circinelloides UTMC 5032 for bioremediation crude oil hydrocarbons, Biological Journal of Microorganism, 2017; 6(21): 31-45. magiran.com/p1680922
رضوان حیدری تبار، احسان آذین، حمید مقیمی، "معرفی قارچ تحمل کننده نمک Mucor circinelloides UTMC 5032 به منظور حذف ترکیبات هیدروکربنی نفت خام"، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 6، شماره 21 (1396): 31-45. magiran.com/p1680922
Rezvan Heidarytabar, Ehsan Azin, Hamid Moghimi, "Introduction of halotolerant Mucor circinelloides UTMC 5032 for bioremediation crude oil hydrocarbons", Biological Journal of Microorganism 6, no.21 (2017): 31-45. magiran.com/p1680922
رضوان حیدری تبار، احسان آذین، حمید مقیمی، (1396). 'معرفی قارچ تحمل کننده نمک Mucor circinelloides UTMC 5032 به منظور حذف ترکیبات هیدروکربنی نفت خام'، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 6(21)، صص.31-45. magiran.com/p1680922
Rezvan Heidarytabar, Ehsan Azin, Hamid Moghimi, (2017). 'Introduction of halotolerant Mucor circinelloides UTMC 5032 for bioremediation crude oil hydrocarbons', Biological Journal of Microorganism, 6(21), pp.31-45. magiran.com/p1680922
رضوان حیدری تبار؛ احسان آذین؛ حمید مقیمی. "معرفی قارچ تحمل کننده نمک Mucor circinelloides UTMC 5032 به منظور حذف ترکیبات هیدروکربنی نفت خام". فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 6 ،21 ، 1396، 31-45. magiran.com/p1680922
Rezvan Heidarytabar; Ehsan Azin; Hamid Moghimi. "Introduction of halotolerant Mucor circinelloides UTMC 5032 for bioremediation crude oil hydrocarbons", Biological Journal of Microorganism, 6, 21, 2017, 31-45. magiran.com/p1680922
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال