ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا محفوظی، محسن اکبری، معصومه قاسمی شمس، (1396). بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6(21)، 41-58. magiran.com/p1680972
Gholalreza Mahfoozi, Mohsen Akbari , Masoomeh Ghasemi Shams, (2017). Examining the Impact of Corporate Social Responsibility on Investment - Cash Flow Sensitivity, Journal of Investment Knowledge, 6(21), 41-58. magiran.com/p1680972
غلامرضا محفوظی، محسن اکبری، معصومه قاسمی شمس، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1396؛ 6(21): 41-58. magiran.com/p1680972
Gholalreza Mahfoozi, Mohsen Akbari , Masoomeh Ghasemi Shams, Examining the Impact of Corporate Social Responsibility on Investment - Cash Flow Sensitivity, Journal of Investment Knowledge, 2017; 6(21): 41-58. magiran.com/p1680972
غلامرضا محفوظی، محسن اکبری، معصومه قاسمی شمس، "بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 6، شماره 21 (1396): 41-58. magiran.com/p1680972
Gholalreza Mahfoozi, Mohsen Akbari , Masoomeh Ghasemi Shams, "Examining the Impact of Corporate Social Responsibility on Investment - Cash Flow Sensitivity", Journal of Investment Knowledge 6, no.21 (2017): 41-58. magiran.com/p1680972
غلامرضا محفوظی، محسن اکبری، معصومه قاسمی شمس، (1396). 'بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6(21)، صص.41-58. magiran.com/p1680972
Gholalreza Mahfoozi, Mohsen Akbari , Masoomeh Ghasemi Shams, (2017). 'Examining the Impact of Corporate Social Responsibility on Investment - Cash Flow Sensitivity', Journal of Investment Knowledge, 6(21), pp.41-58. magiran.com/p1680972
غلامرضا محفوظی؛ محسن اکبری؛ معصومه قاسمی شمس. "بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6 ،21 ، 1396، 41-58. magiran.com/p1680972
Gholalreza Mahfoozi; Mohsen Akbari ; Masoomeh Ghasemi Shams. "Examining the Impact of Corporate Social Responsibility on Investment - Cash Flow Sensitivity", Journal of Investment Knowledge, 6, 21, 2017, 41-58. magiran.com/p1680972
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال