ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی یمانی، مرضیه موغلی، فاطمه جعفری، (1392). بررسی تاثیر ژئوتوریسم بر بهبود گردشگری با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی، تخت سلیمان)، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 6(19)، 17. magiran.com/p1681100
Yamani M., Moghali M., Jafari F, (2013). Geotourism Effect of Using Tourism to Improve The SWOT Case Study: Takht-e Soleyman, Journal of Physical Geography, 6(19), 17. magiran.com/p1681100
مجتبی یمانی، مرضیه موغلی، فاطمه جعفری، بررسی تاثیر ژئوتوریسم بر بهبود گردشگری با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی، تخت سلیمان). فصلنامه جغرافیای طبیعی، 1392؛ 6(19): 17. magiran.com/p1681100
Yamani M., Moghali M., Jafari F, Geotourism Effect of Using Tourism to Improve The SWOT Case Study: Takht-e Soleyman, Journal of Physical Geography, 2013; 6(19): 17. magiran.com/p1681100
مجتبی یمانی، مرضیه موغلی، فاطمه جعفری، "بررسی تاثیر ژئوتوریسم بر بهبود گردشگری با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی، تخت سلیمان)"، فصلنامه جغرافیای طبیعی 6، شماره 19 (1392): 17. magiran.com/p1681100
Yamani M., Moghali M., Jafari F, "Geotourism Effect of Using Tourism to Improve The SWOT Case Study: Takht-e Soleyman", Journal of Physical Geography 6, no.19 (2013): 17. magiran.com/p1681100
مجتبی یمانی، مرضیه موغلی، فاطمه جعفری، (1392). 'بررسی تاثیر ژئوتوریسم بر بهبود گردشگری با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی، تخت سلیمان)'، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 6(19)، صص.17. magiran.com/p1681100
Yamani M., Moghali M., Jafari F, (2013). 'Geotourism Effect of Using Tourism to Improve The SWOT Case Study: Takht-e Soleyman', Journal of Physical Geography, 6(19), pp.17. magiran.com/p1681100
مجتبی یمانی؛ مرضیه موغلی؛ فاطمه جعفری. "بررسی تاثیر ژئوتوریسم بر بهبود گردشگری با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی، تخت سلیمان)". فصلنامه جغرافیای طبیعی، 6 ،19 ، 1392، 17. magiran.com/p1681100
Yamani M.; Moghali M.; Jafari F. "Geotourism Effect of Using Tourism to Improve The SWOT Case Study: Takht-e Soleyman", Journal of Physical Geography, 6, 19, 2013, 17. magiran.com/p1681100
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال