ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه میررفیعی، مهرناز گرانمایه، مسعود قادی پاشا، عباس مهران، زهرا عابدیان، (1395). میزان آگاهی ماماهای شاغل در بیمارستان های منتخب شهر مشهد از قوانین و مقررات حرفه مامایی، مجله سازمان نظام پزشکی مشهد (سیمرغ سپید)، 20(3)، 100-103. magiran.com/p1681512
Fatemeh Mirrafiei, Mehrnaz Geranmayeh, Masoud Ghadipasha, Abbas Mehran, Zahra Abedian, (2016). Awareness of Midwifery Laws and Regulations among Midwives Working in Mashhad Hospitals, Journal of Mashhad Medical Council, 20(3), 100-103. magiran.com/p1681512
فاطمه میررفیعی، مهرناز گرانمایه، مسعود قادی پاشا، عباس مهران، زهرا عابدیان، میزان آگاهی ماماهای شاغل در بیمارستان های منتخب شهر مشهد از قوانین و مقررات حرفه مامایی. مجله سازمان نظام پزشکی مشهد (سیمرغ سپید)، 1395؛ 20(3): 100-103. magiran.com/p1681512
Fatemeh Mirrafiei, Mehrnaz Geranmayeh, Masoud Ghadipasha, Abbas Mehran, Zahra Abedian, Awareness of Midwifery Laws and Regulations among Midwives Working in Mashhad Hospitals, Journal of Mashhad Medical Council, 2016; 20(3): 100-103. magiran.com/p1681512
فاطمه میررفیعی، مهرناز گرانمایه، مسعود قادی پاشا، عباس مهران، زهرا عابدیان، "میزان آگاهی ماماهای شاغل در بیمارستان های منتخب شهر مشهد از قوانین و مقررات حرفه مامایی"، مجله سازمان نظام پزشکی مشهد (سیمرغ سپید) 20، شماره 3 (1395): 100-103. magiran.com/p1681512
Fatemeh Mirrafiei, Mehrnaz Geranmayeh, Masoud Ghadipasha, Abbas Mehran, Zahra Abedian, "Awareness of Midwifery Laws and Regulations among Midwives Working in Mashhad Hospitals", Journal of Mashhad Medical Council 20, no.3 (2016): 100-103. magiran.com/p1681512
فاطمه میررفیعی، مهرناز گرانمایه، مسعود قادی پاشا، عباس مهران، زهرا عابدیان، (1395). 'میزان آگاهی ماماهای شاغل در بیمارستان های منتخب شهر مشهد از قوانین و مقررات حرفه مامایی'، مجله سازمان نظام پزشکی مشهد (سیمرغ سپید)، 20(3)، صص.100-103. magiran.com/p1681512
Fatemeh Mirrafiei, Mehrnaz Geranmayeh, Masoud Ghadipasha, Abbas Mehran, Zahra Abedian, (2016). 'Awareness of Midwifery Laws and Regulations among Midwives Working in Mashhad Hospitals', Journal of Mashhad Medical Council, 20(3), pp.100-103. magiran.com/p1681512
فاطمه میررفیعی؛ مهرناز گرانمایه؛ مسعود قادی پاشا؛ عباس مهران؛ زهرا عابدیان. "میزان آگاهی ماماهای شاغل در بیمارستان های منتخب شهر مشهد از قوانین و مقررات حرفه مامایی". مجله سازمان نظام پزشکی مشهد (سیمرغ سپید)، 20 ،3 ، 1395، 100-103. magiran.com/p1681512
Fatemeh Mirrafiei; Mehrnaz Geranmayeh; Masoud Ghadipasha; Abbas Mehran; Zahra Abedian. "Awareness of Midwifery Laws and Regulations among Midwives Working in Mashhad Hospitals", Journal of Mashhad Medical Council, 20, 3, 2016, 100-103. magiran.com/p1681512
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال