ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجدالدین قلاوند، مجتبی سعادتی ، جعفر سلیمیان، ابراهیم عباسی، یوسف تاروردی زاده، روح الله درستکار ساری، مهدی فصیحی رامندی، علی محمد زند، (1396). تهیه و ارزیابی میزان ایمنی زایی نانوذرات کایتوزان حاوی تتانوتوکسین در مقایسه با ادجوانت فروند پس از تزریق زیرجلدی در مدل موشی برای بهبود واکسن کزاز، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 11(2)، 19-28. magiran.com/p1681616
Majdedin Ghalavand, Mojtaba Saadati , Jafar Salimian, Ebrahim Abbasi, Yoosuf Tarverdizade, Roohullah Dorostkar Sari, Morteza Asadi, Alimohammad Zand, (2017). Preparation and Evaluation of Immunogenicity of Chitosan Nanoparticles Containing Tetanotoxin in Comparison with Freund's Adjuvant in Mouse Model for Improvement of Tetanus Vaccine after Subcutaneous Injection, Qom University of Medical Sciences Journal, 11(2), 19-28. magiran.com/p1681616
مجدالدین قلاوند، مجتبی سعادتی ، جعفر سلیمیان، ابراهیم عباسی، یوسف تاروردی زاده، روح الله درستکار ساری، مهدی فصیحی رامندی، علی محمد زند، تهیه و ارزیابی میزان ایمنی زایی نانوذرات کایتوزان حاوی تتانوتوکسین در مقایسه با ادجوانت فروند پس از تزریق زیرجلدی در مدل موشی برای بهبود واکسن کزاز. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1396؛ 11(2): 19-28. magiran.com/p1681616
Majdedin Ghalavand, Mojtaba Saadati , Jafar Salimian, Ebrahim Abbasi, Yoosuf Tarverdizade, Roohullah Dorostkar Sari, Morteza Asadi, Alimohammad Zand, Preparation and Evaluation of Immunogenicity of Chitosan Nanoparticles Containing Tetanotoxin in Comparison with Freund's Adjuvant in Mouse Model for Improvement of Tetanus Vaccine after Subcutaneous Injection, Qom University of Medical Sciences Journal, 2017; 11(2): 19-28. magiran.com/p1681616
مجدالدین قلاوند، مجتبی سعادتی ، جعفر سلیمیان، ابراهیم عباسی، یوسف تاروردی زاده، روح الله درستکار ساری، مهدی فصیحی رامندی، علی محمد زند، "تهیه و ارزیابی میزان ایمنی زایی نانوذرات کایتوزان حاوی تتانوتوکسین در مقایسه با ادجوانت فروند پس از تزریق زیرجلدی در مدل موشی برای بهبود واکسن کزاز"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11، شماره 2 (1396): 19-28. magiran.com/p1681616
Majdedin Ghalavand, Mojtaba Saadati , Jafar Salimian, Ebrahim Abbasi, Yoosuf Tarverdizade, Roohullah Dorostkar Sari, Morteza Asadi, Alimohammad Zand, "Preparation and Evaluation of Immunogenicity of Chitosan Nanoparticles Containing Tetanotoxin in Comparison with Freund's Adjuvant in Mouse Model for Improvement of Tetanus Vaccine after Subcutaneous Injection", Qom University of Medical Sciences Journal 11, no.2 (2017): 19-28. magiran.com/p1681616
مجدالدین قلاوند، مجتبی سعادتی ، جعفر سلیمیان، ابراهیم عباسی، یوسف تاروردی زاده، روح الله درستکار ساری، مهدی فصیحی رامندی، علی محمد زند، (1396). 'تهیه و ارزیابی میزان ایمنی زایی نانوذرات کایتوزان حاوی تتانوتوکسین در مقایسه با ادجوانت فروند پس از تزریق زیرجلدی در مدل موشی برای بهبود واکسن کزاز'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 11(2)، صص.19-28. magiran.com/p1681616
Majdedin Ghalavand, Mojtaba Saadati , Jafar Salimian, Ebrahim Abbasi, Yoosuf Tarverdizade, Roohullah Dorostkar Sari, Morteza Asadi, Alimohammad Zand, (2017). 'Preparation and Evaluation of Immunogenicity of Chitosan Nanoparticles Containing Tetanotoxin in Comparison with Freund's Adjuvant in Mouse Model for Improvement of Tetanus Vaccine after Subcutaneous Injection', Qom University of Medical Sciences Journal, 11(2), pp.19-28. magiran.com/p1681616
مجدالدین قلاوند؛ مجتبی سعادتی ؛ جعفر سلیمیان؛ ابراهیم عباسی؛ یوسف تاروردی زاده؛ روح الله درستکار ساری؛ مهدی فصیحی رامندی؛ علی محمد زند. "تهیه و ارزیابی میزان ایمنی زایی نانوذرات کایتوزان حاوی تتانوتوکسین در مقایسه با ادجوانت فروند پس از تزریق زیرجلدی در مدل موشی برای بهبود واکسن کزاز". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 11 ،2 ، 1396، 19-28. magiran.com/p1681616
Majdedin Ghalavand; Mojtaba Saadati ; Jafar Salimian; Ebrahim Abbasi; Yoosuf Tarverdizade; Roohullah Dorostkar Sari; Morteza Asadi; Alimohammad Zand. "Preparation and Evaluation of Immunogenicity of Chitosan Nanoparticles Containing Tetanotoxin in Comparison with Freund's Adjuvant in Mouse Model for Improvement of Tetanus Vaccine after Subcutaneous Injection", Qom University of Medical Sciences Journal, 11, 2, 2017, 19-28. magiran.com/p1681616
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال