ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه مهدیخانلو، حسین ابراهیم نژاد ، (1395). بازیابی مبتنی بر شکل اجسام با توصیفگرهای بدست آمده از فرآیند رشد کانتوری، فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 13(3)، 35-50. magiran.com/p1681813
Khadijeh Mahdikhanlou, Dr Hossein Ebrahimnezhad , (2016). Shape based object retrieval using descriptors extracted from growing contour process, Signal and Data Processing, 13(3), 35-50. magiran.com/p1681813
خدیجه مهدیخانلو، حسین ابراهیم نژاد ، بازیابی مبتنی بر شکل اجسام با توصیفگرهای بدست آمده از فرآیند رشد کانتوری. فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 1395؛ 13(3): 35-50. magiran.com/p1681813
Khadijeh Mahdikhanlou, Dr Hossein Ebrahimnezhad , Shape based object retrieval using descriptors extracted from growing contour process, Signal and Data Processing, 2016; 13(3): 35-50. magiran.com/p1681813
خدیجه مهدیخانلو، حسین ابراهیم نژاد ، "بازیابی مبتنی بر شکل اجسام با توصیفگرهای بدست آمده از فرآیند رشد کانتوری"، فصلنامه پردازش علائم و داده ها 13، شماره 3 (1395): 35-50. magiran.com/p1681813
Khadijeh Mahdikhanlou, Dr Hossein Ebrahimnezhad , "Shape based object retrieval using descriptors extracted from growing contour process", Signal and Data Processing 13, no.3 (2016): 35-50. magiran.com/p1681813
خدیجه مهدیخانلو، حسین ابراهیم نژاد ، (1395). 'بازیابی مبتنی بر شکل اجسام با توصیفگرهای بدست آمده از فرآیند رشد کانتوری'، فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 13(3)، صص.35-50. magiran.com/p1681813
Khadijeh Mahdikhanlou, Dr Hossein Ebrahimnezhad , (2016). 'Shape based object retrieval using descriptors extracted from growing contour process', Signal and Data Processing, 13(3), pp.35-50. magiran.com/p1681813
خدیجه مهدیخانلو؛ حسین ابراهیم نژاد . "بازیابی مبتنی بر شکل اجسام با توصیفگرهای بدست آمده از فرآیند رشد کانتوری". فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 13 ،3 ، 1395، 35-50. magiran.com/p1681813
Khadijeh Mahdikhanlou; Dr Hossein Ebrahimnezhad . "Shape based object retrieval using descriptors extracted from growing contour process", Signal and Data Processing, 13, 3, 2016, 35-50. magiran.com/p1681813
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال