ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید خسروی، علی شمس، حیدر قلی زاده، زهرا هوشمندان مقدم فرد، (1396). بررسی عوامل مرتبط با شیوه فروش محصول تولید شده توسط زعفران کاران شهرستان قائن، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 5(1)، 91-105. magiran.com/p1681840
Ali Shams , Higar Gholi Zadeh, Zahra Hoshmandan Moghadam, (2017). Investigating factors related to selling behaviour of Saffron farmers in the Qaen Township, Saffron Agronomy and Technology, 5(1), 91-105. magiran.com/p1681840
مجید خسروی، علی شمس، حیدر قلی زاده، زهرا هوشمندان مقدم فرد، بررسی عوامل مرتبط با شیوه فروش محصول تولید شده توسط زعفران کاران شهرستان قائن. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1396؛ 5(1): 91-105. magiran.com/p1681840
Ali Shams , Higar Gholi Zadeh, Zahra Hoshmandan Moghadam, Investigating factors related to selling behaviour of Saffron farmers in the Qaen Township, Saffron Agronomy and Technology, 2017; 5(1): 91-105. magiran.com/p1681840
مجید خسروی، علی شمس، حیدر قلی زاده، زهرا هوشمندان مقدم فرد، "بررسی عوامل مرتبط با شیوه فروش محصول تولید شده توسط زعفران کاران شهرستان قائن"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 5، شماره 1 (1396): 91-105. magiran.com/p1681840
Ali Shams , Higar Gholi Zadeh, Zahra Hoshmandan Moghadam, "Investigating factors related to selling behaviour of Saffron farmers in the Qaen Township", Saffron Agronomy and Technology 5, no.1 (2017): 91-105. magiran.com/p1681840
مجید خسروی، علی شمس، حیدر قلی زاده، زهرا هوشمندان مقدم فرد، (1396). 'بررسی عوامل مرتبط با شیوه فروش محصول تولید شده توسط زعفران کاران شهرستان قائن'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 5(1)، صص.91-105. magiran.com/p1681840
Ali Shams , Higar Gholi Zadeh, Zahra Hoshmandan Moghadam, (2017). 'Investigating factors related to selling behaviour of Saffron farmers in the Qaen Township', Saffron Agronomy and Technology, 5(1), pp.91-105. magiran.com/p1681840
مجید خسروی؛ علی شمس؛ حیدر قلی زاده؛ زهرا هوشمندان مقدم فرد. "بررسی عوامل مرتبط با شیوه فروش محصول تولید شده توسط زعفران کاران شهرستان قائن". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 5 ،1 ، 1396، 91-105. magiran.com/p1681840
Ali Shams ; Higar Gholi Zadeh; Zahra Hoshmandan Moghadam. "Investigating factors related to selling behaviour of Saffron farmers in the Qaen Township", Saffron Agronomy and Technology, 5, 1, 2017, 91-105. magiran.com/p1681840
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال