ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر عبادی، شاپور عبدالهی مبرهن، حیدر عزیزی، (1395). تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و سال برای عملکرد دانه در رگه های جهش یافته برنج با استفاده از روش چند متغیره AMMI، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47(4)، 565-573. magiran.com/p1682011
Ali Akbar Ebadi , Shapour Abdollahi, Heydar Azizi, (2017). Pattern analysis of genotype and year interaction for grain yield in mutant lines of rice (Oryza sativa L.) using AMMI multivariate method, Iranian Journal of Field Crop Science, 47(4), 565-573. magiran.com/p1682011
علی اکبر عبادی، شاپور عبدالهی مبرهن، حیدر عزیزی، تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و سال برای عملکرد دانه در رگه های جهش یافته برنج با استفاده از روش چند متغیره AMMI. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1395؛ 47(4): 565-573. magiran.com/p1682011
Ali Akbar Ebadi , Shapour Abdollahi, Heydar Azizi, Pattern analysis of genotype and year interaction for grain yield in mutant lines of rice (Oryza sativa L.) using AMMI multivariate method, Iranian Journal of Field Crop Science, 2017; 47(4): 565-573. magiran.com/p1682011
علی اکبر عبادی، شاپور عبدالهی مبرهن، حیدر عزیزی، "تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و سال برای عملکرد دانه در رگه های جهش یافته برنج با استفاده از روش چند متغیره AMMI"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 47، شماره 4 (1395): 565-573. magiran.com/p1682011
Ali Akbar Ebadi , Shapour Abdollahi, Heydar Azizi, "Pattern analysis of genotype and year interaction for grain yield in mutant lines of rice (Oryza sativa L.) using AMMI multivariate method", Iranian Journal of Field Crop Science 47, no.4 (2017): 565-573. magiran.com/p1682011
علی اکبر عبادی، شاپور عبدالهی مبرهن، حیدر عزیزی، (1395). 'تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و سال برای عملکرد دانه در رگه های جهش یافته برنج با استفاده از روش چند متغیره AMMI'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47(4)، صص.565-573. magiran.com/p1682011
Ali Akbar Ebadi , Shapour Abdollahi, Heydar Azizi, (2017). 'Pattern analysis of genotype and year interaction for grain yield in mutant lines of rice (Oryza sativa L.) using AMMI multivariate method', Iranian Journal of Field Crop Science, 47(4), pp.565-573. magiran.com/p1682011
علی اکبر عبادی؛ شاپور عبدالهی مبرهن؛ حیدر عزیزی. "تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و سال برای عملکرد دانه در رگه های جهش یافته برنج با استفاده از روش چند متغیره AMMI". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47 ،4 ، 1395، 565-573. magiran.com/p1682011
Ali Akbar Ebadi ; Shapour Abdollahi; Heydar Azizi. "Pattern analysis of genotype and year interaction for grain yield in mutant lines of rice (Oryza sativa L.) using AMMI multivariate method", Iranian Journal of Field Crop Science, 47, 4, 2017, 565-573. magiran.com/p1682011
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال