ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عبدالاحدی، مجید کزازی، توحید نجفی میرک، (1395). مهار آلفا- آمیلاز گوارشی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps توسط بازدارنده های آنزیمی رقم های گندم اروند، بهرنگ و هیرمند، مجله فنآوری زیستی در کشاورزی، 15(1)، 35-43. magiran.com/p1682101
Fatemeh Abdolahadi, Majid Kazzazi, Tohid Najafi Mirak, (2016). Inhibition of Eurygaster integriceps Digestive α-amylase by Enzyme Inhibitors of the Wheat Varieties; Arvand, Behrang and Hirmand, Agricultural Biotechnology, 15(1), 35-43. magiran.com/p1682101
فاطمه عبدالاحدی، مجید کزازی، توحید نجفی میرک، مهار آلفا- آمیلاز گوارشی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps توسط بازدارنده های آنزیمی رقم های گندم اروند، بهرنگ و هیرمند. مجله فنآوری زیستی در کشاورزی، 1395؛ 15(1): 35-43. magiran.com/p1682101
Fatemeh Abdolahadi, Majid Kazzazi, Tohid Najafi Mirak, Inhibition of Eurygaster integriceps Digestive α-amylase by Enzyme Inhibitors of the Wheat Varieties; Arvand, Behrang and Hirmand, Agricultural Biotechnology, 2016; 15(1): 35-43. magiran.com/p1682101
فاطمه عبدالاحدی، مجید کزازی، توحید نجفی میرک، "مهار آلفا- آمیلاز گوارشی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps توسط بازدارنده های آنزیمی رقم های گندم اروند، بهرنگ و هیرمند"، مجله فنآوری زیستی در کشاورزی 15، شماره 1 (1395): 35-43. magiran.com/p1682101
Fatemeh Abdolahadi, Majid Kazzazi, Tohid Najafi Mirak, "Inhibition of Eurygaster integriceps Digestive α-amylase by Enzyme Inhibitors of the Wheat Varieties; Arvand, Behrang and Hirmand", Agricultural Biotechnology 15, no.1 (2016): 35-43. magiran.com/p1682101
فاطمه عبدالاحدی، مجید کزازی، توحید نجفی میرک، (1395). 'مهار آلفا- آمیلاز گوارشی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps توسط بازدارنده های آنزیمی رقم های گندم اروند، بهرنگ و هیرمند'، مجله فنآوری زیستی در کشاورزی، 15(1)، صص.35-43. magiran.com/p1682101
Fatemeh Abdolahadi, Majid Kazzazi, Tohid Najafi Mirak, (2016). 'Inhibition of Eurygaster integriceps Digestive α-amylase by Enzyme Inhibitors of the Wheat Varieties; Arvand, Behrang and Hirmand', Agricultural Biotechnology, 15(1), pp.35-43. magiran.com/p1682101
فاطمه عبدالاحدی؛ مجید کزازی؛ توحید نجفی میرک. "مهار آلفا- آمیلاز گوارشی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps توسط بازدارنده های آنزیمی رقم های گندم اروند، بهرنگ و هیرمند". مجله فنآوری زیستی در کشاورزی، 15 ،1 ، 1395، 35-43. magiran.com/p1682101
Fatemeh Abdolahadi; Majid Kazzazi; Tohid Najafi Mirak. "Inhibition of Eurygaster integriceps Digestive α-amylase by Enzyme Inhibitors of the Wheat Varieties; Arvand, Behrang and Hirmand", Agricultural Biotechnology, 15, 1, 2016, 35-43. magiran.com/p1682101
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال