به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساناز مهدی پور، سمانه تیموری، امیدرضا تمتاجی، مژگان محمدی فر، محسن تقی زاده، سید علیرضا طلایی، (1396). بررسی اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی پیاز قرمز(Allium cepa L.) در مدل حیوانی درد نوروپاتیک، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(2)، 89-99. magiran.com/p1682311
Sanaz Mahdipour, Samaneh Teimouri, Omid Reza Tamtaji, Mojgan Mohammadifar, Mohsen Taghizadeh, Sayyed Alireza Talaei , (2017). Evaluation of Analgesic Effects of Hydroalcoholic Extract of Allium cepa L. in Animal Model of Neuropathic Pain, Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(2), 89-99. magiran.com/p1682311
ساناز مهدی پور، سمانه تیموری، امیدرضا تمتاجی، مژگان محمدی فر، محسن تقی زاده، سید علیرضا طلایی، بررسی اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی پیاز قرمز(Allium cepa L.) در مدل حیوانی درد نوروپاتیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1396؛ 20(2): 89-99. magiran.com/p1682311
Sanaz Mahdipour, Samaneh Teimouri, Omid Reza Tamtaji, Mojgan Mohammadifar, Mohsen Taghizadeh, Sayyed Alireza Talaei , Evaluation of Analgesic Effects of Hydroalcoholic Extract of Allium cepa L. in Animal Model of Neuropathic Pain, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2017; 20(2): 89-99. magiran.com/p1682311
ساناز مهدی پور، سمانه تیموری، امیدرضا تمتاجی، مژگان محمدی فر، محسن تقی زاده، سید علیرضا طلایی، "بررسی اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی پیاز قرمز(Allium cepa L.) در مدل حیوانی درد نوروپاتیک"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 20، شماره 2 (1396): 89-99. magiran.com/p1682311
Sanaz Mahdipour, Samaneh Teimouri, Omid Reza Tamtaji, Mojgan Mohammadifar, Mohsen Taghizadeh, Sayyed Alireza Talaei , "Evaluation of Analgesic Effects of Hydroalcoholic Extract of Allium cepa L. in Animal Model of Neuropathic Pain", Journal of Arak University of Medical Sciences 20, no.2 (2017): 89-99. magiran.com/p1682311
ساناز مهدی پور، سمانه تیموری، امیدرضا تمتاجی، مژگان محمدی فر، محسن تقی زاده، سید علیرضا طلایی، (1396). 'بررسی اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی پیاز قرمز(Allium cepa L.) در مدل حیوانی درد نوروپاتیک'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(2)، صص.89-99. magiran.com/p1682311
Sanaz Mahdipour, Samaneh Teimouri, Omid Reza Tamtaji, Mojgan Mohammadifar, Mohsen Taghizadeh, Sayyed Alireza Talaei , (2017). 'Evaluation of Analgesic Effects of Hydroalcoholic Extract of Allium cepa L. in Animal Model of Neuropathic Pain', Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(2), pp.89-99. magiran.com/p1682311
ساناز مهدی پور؛ سمانه تیموری؛ امیدرضا تمتاجی؛ مژگان محمدی فر؛ محسن تقی زاده؛ سید علیرضا طلایی. "بررسی اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی پیاز قرمز(Allium cepa L.) در مدل حیوانی درد نوروپاتیک". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20 ،2 ، 1396، 89-99. magiran.com/p1682311
Sanaz Mahdipour; Samaneh Teimouri; Omid Reza Tamtaji; Mojgan Mohammadifar; Mohsen Taghizadeh; Sayyed Alireza Talaei . "Evaluation of Analgesic Effects of Hydroalcoholic Extract of Allium cepa L. in Animal Model of Neuropathic Pain", Journal of Arak University of Medical Sciences, 20, 2, 2017, 89-99. magiran.com/p1682311
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال