ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا روستایی زاده شورکی، مونا بزاز زاده، سیما شاقاسمی، (1396). بررسی کاندیدیازیس دهانی و عوامل مستعد کننده ی آن در بیماران مراجعه کننده به دانشکده ی دندان پزشکی یزد از سال 1392 تا 1394، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 13(2)، 181-188. magiran.com/p1682662
Zahra Roustaeizadeh Shouroki, Mona Bazazzadeh, Sima Shaghasemi, (2017). Evaluation of Confirmed Cases of Oral Candidiasis on the Basis of its Risk Factors in Patients Referring to the Oral Medicine Department of Yazd Faculty of Dentistry from 2013 to 2015, Journal of Isfahan Dental School, 13(2), 181-188. magiran.com/p1682662
زهرا روستایی زاده شورکی، مونا بزاز زاده، سیما شاقاسمی، بررسی کاندیدیازیس دهانی و عوامل مستعد کننده ی آن در بیماران مراجعه کننده به دانشکده ی دندان پزشکی یزد از سال 1392 تا 1394. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 1396؛ 13(2): 181-188. magiran.com/p1682662
Zahra Roustaeizadeh Shouroki, Mona Bazazzadeh, Sima Shaghasemi, Evaluation of Confirmed Cases of Oral Candidiasis on the Basis of its Risk Factors in Patients Referring to the Oral Medicine Department of Yazd Faculty of Dentistry from 2013 to 2015, Journal of Isfahan Dental School, 2017; 13(2): 181-188. magiran.com/p1682662
زهرا روستایی زاده شورکی، مونا بزاز زاده، سیما شاقاسمی، "بررسی کاندیدیازیس دهانی و عوامل مستعد کننده ی آن در بیماران مراجعه کننده به دانشکده ی دندان پزشکی یزد از سال 1392 تا 1394"، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان 13، شماره 2 (1396): 181-188. magiran.com/p1682662
Zahra Roustaeizadeh Shouroki, Mona Bazazzadeh, Sima Shaghasemi, "Evaluation of Confirmed Cases of Oral Candidiasis on the Basis of its Risk Factors in Patients Referring to the Oral Medicine Department of Yazd Faculty of Dentistry from 2013 to 2015", Journal of Isfahan Dental School 13, no.2 (2017): 181-188. magiran.com/p1682662
زهرا روستایی زاده شورکی، مونا بزاز زاده، سیما شاقاسمی، (1396). 'بررسی کاندیدیازیس دهانی و عوامل مستعد کننده ی آن در بیماران مراجعه کننده به دانشکده ی دندان پزشکی یزد از سال 1392 تا 1394'، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 13(2)، صص.181-188. magiran.com/p1682662
Zahra Roustaeizadeh Shouroki, Mona Bazazzadeh, Sima Shaghasemi, (2017). 'Evaluation of Confirmed Cases of Oral Candidiasis on the Basis of its Risk Factors in Patients Referring to the Oral Medicine Department of Yazd Faculty of Dentistry from 2013 to 2015', Journal of Isfahan Dental School, 13(2), pp.181-188. magiran.com/p1682662
زهرا روستایی زاده شورکی؛ مونا بزاز زاده؛ سیما شاقاسمی. "بررسی کاندیدیازیس دهانی و عوامل مستعد کننده ی آن در بیماران مراجعه کننده به دانشکده ی دندان پزشکی یزد از سال 1392 تا 1394". مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 13 ،2 ، 1396، 181-188. magiran.com/p1682662
Zahra Roustaeizadeh Shouroki; Mona Bazazzadeh; Sima Shaghasemi. "Evaluation of Confirmed Cases of Oral Candidiasis on the Basis of its Risk Factors in Patients Referring to the Oral Medicine Department of Yazd Faculty of Dentistry from 2013 to 2015", Journal of Isfahan Dental School, 13, 2, 2017, 181-188. magiran.com/p1682662
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال