ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل مشکینی، معصومه حسینی، طاها ربانی، صغری عباس زاده، (1394). بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر طرقبه)، نشریه گردشگری شهری، 3(1)، 17-30. magiran.com/p1683216
Sogra Abbaszadeh, (2016). Study of Effective factors The Sense of Social Security, Urban Tourists Case Study: Torghabeh City, journal of urban tourism, 3(1), 17-30. magiran.com/p1683216
ابوالفضل مشکینی، معصومه حسینی، طاها ربانی، صغری عباس زاده، بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر طرقبه). نشریه گردشگری شهری، 1394؛ 3(1): 17-30. magiran.com/p1683216
Sogra Abbaszadeh, Study of Effective factors The Sense of Social Security, Urban Tourists Case Study: Torghabeh City, journal of urban tourism, 2016; 3(1): 17-30. magiran.com/p1683216
ابوالفضل مشکینی، معصومه حسینی، طاها ربانی، صغری عباس زاده، "بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر طرقبه)"، نشریه گردشگری شهری 3، شماره 1 (1394): 17-30. magiran.com/p1683216
Sogra Abbaszadeh, "Study of Effective factors The Sense of Social Security, Urban Tourists Case Study: Torghabeh City", journal of urban tourism 3, no.1 (2016): 17-30. magiran.com/p1683216
ابوالفضل مشکینی، معصومه حسینی، طاها ربانی، صغری عباس زاده، (1394). 'بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر طرقبه)'، نشریه گردشگری شهری، 3(1)، صص.17-30. magiran.com/p1683216
Sogra Abbaszadeh, (2016). 'Study of Effective factors The Sense of Social Security, Urban Tourists Case Study: Torghabeh City', journal of urban tourism, 3(1), pp.17-30. magiran.com/p1683216
ابوالفضل مشکینی؛ معصومه حسینی؛ طاها ربانی؛ صغری عباس زاده. "بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر طرقبه)". نشریه گردشگری شهری، 3 ،1 ، 1394، 17-30. magiran.com/p1683216
Sogra Abbaszadeh. "Study of Effective factors The Sense of Social Security, Urban Tourists Case Study: Torghabeh City", journal of urban tourism, 3, 1, 2016, 17-30. magiran.com/p1683216
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال